Mede naar aanleiding van afspraken die Greenpeace met supermarktketen Jumbo heeft gemaakt, heeft SMK voor de Nederlandse tuin- en akkerbouw een herziene duurzaamheidsstandaard ontwikkeld op basis van Milieukeur. Deze nieuwe standaard heet ‘On the way to PlanetProof’. Telers van van aardappelen, groente, fruit (AGF), bomen, bloembollen, vaste planten en siergewassen zullen de standaard komende jaren op grote schaal toepassen.

Naast Jumbo zullen ook andere supermarkten zoals Aldi, Lidl en leden van SuperUnie de nieuwe standaard opnemen in het inkoopbeleid. GroentenFruit Huis, de belangenorganisatie van Nederlandse handelsbedrijven en telersverenigingen in groenten en fruit, verwacht hierdoor de komende jaren een forse groei van gecertifieerde telers voor het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’. Het aantal certificaathouders groeide vorig jaar al met 81% naar ruim 300, tezamen goed voor bijna 12.000 hectare.

De inzet van Greenpeace is gericht op het terugdringen van het gebruik van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen en het beschermen van bijen en andere nuttige insecten in de tuin- en akkerbouw. On the way to PlanetProof bevat een groot aantal eisen, zowel op het gebied van gewasbescherming als op het gebied van energie, water, bemesting, bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit en verpakkingen. De standaard is tot stand gekomen na uitvoerige consultatie en met inbreng van een groot aantal betrokken partijen, waaronder vertegenwoordigers van tuin- en akkerbouwsector, de handel, wetenschap, natuur- en milieuorganisaties, waterschappen en adviseurs.

Ambitieniveau

Uit een eerste vergelijking, opgesteld door adviesbureau CLM, tussen het ‘oude’ Milieukeur en de nieuwe standaard blijkt dat het ambitieniveau ten minste gelijk is gebleven en op onderdelen is aangescherpt. Dit was voor Greenpeace en Jumbo een belangrijke voorwaarde om de nieuwe standaard te ondersteunen en deze te hanteren als inkoopnorm.

Spin off

De afspraken van Greenpeace met Jumbo en andere supermarktbedrijven zijn niet alleen van invloed op de Nederlandse tuinbouw. Supermarkten willen namelijk hun klanten het gehele jaar door producten kunnen aanbieden van een constante kwaliteit en voorzien van een zelfde keurmerk. Dit betekent dat in de herfst-/winterperiode producten in de toekomst volgens de PlanetProof standaard in Zuid-Europa (Spanje, Italië) zullen worden geteeld. In die regio zal naar verwachting dan ook een stevige groei plaatsvinden van het aantal gecertificeerde telers. Zo slagen marktpartijen erin een verduurzaming van de teelt het gehele jaar door te realiseren.

Export

Circa 80% van Nederlandse tuinbouwproducten wordt geëxporteerd. Met het keurmerk On the way to PlanetProof heeft de Nederlandse tuinbouwsector een krachtig instrument in handen om gecertificeerd duurzamer geteelde producten in het buitenland te kunnen verhandelen.

Thema’s en doelen van On the way to PlanetProof

De thema’s en doelen van het keurmerk On the way to PlanetProof sluiten aan bij vijf aandachtsgebieden van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en kenmerken zich door een integrale benadering voor een duurzamere teelt. Deze doelen zullen de komende jaren verder worden ontwikkeld.

Thema’s Doelen
Energie en klimaat Teelt zonder broeikasgasemissie uit fossiele brandstoffen
Gewasbescherming Gewasbescherming zonder negatieve effecten op de omgeving
Biodiversiteit en landschap Functionele agrobiodiversiteit en landbouw in balans met de omgeving
Bodemvruchtbaarheid Een weerbare, vruchtbare bodem
Bemesting Duurzame kringloop van voedingsstoffen zonder negatieve effecten op de omgeving
Water Optimaal watergebruik
Lichtafscherming Voorkomen van lichthinder
Afval en reiniging Afvalreductie en afvalscheiding ten behoeve van hergebruik.

Voorkomen milieubelasting door gebruik

Verpakkingen Beperken afval van verpakkingsmateriaal door gebruik van recyclebare materialen en gebruik van gerecyclede of biologisch afbreekbare materialen