Het bestuur van Shell adviseert zijn aandeelhouders om tegen de Follow This klimaatresolutie te stemmen met een nieuw argument: na “onverstandig” (2016), “onredelijk” (2017), en “onnodig” (2018, 2020, en 2021) noemt Shell emissie-reductiedoelen voor 2030 in lijn met Parijs ditmaal “onrealistisch” in de agenda van de aandeelhoudersvergadering van 24 mei, pagina 7 die vandaag is gepubliceerd (volledige tekst klimaatresolutie op pagina 6 of hier). “We verwachten dat opnieuw meer beleggers voor onze klimaatresolutie zullen stemmen,” reageert Mark van Baal van Follow This, “omdat steeds meer beleggers zich realiseren dat Shell zich niet uit zichzelf committeert aan het Parijsakkoord.”

In 2021 zijn de stemmen voor deze resolutie meer dan verdubbeld tot 30% (14% in 2020; in 2016 stemde slechts 2,7% voor), ondanks Shells claim in lijn met Parijs te zijn. Ondertussen dringt een toenemend aantal investeerders aan op wetenschappelijk onderbouwde emissiereductiedoelstellingen, dat wil zeggen diepe reducties in absolute emissies in 2030. Onlangs kondigden 9 van de 10 grootste Nederlandse beleggers aan dat zij voor alle klimaatresoluties zullen stemmen (zie onderstaande verklaringen).
 
“Volgens Follow This is het nog steeds realistisch dat Shell de leiding te neemt en floreert in de energietransitie, maar steeds meer beleggers verliezen hun geduld.”

“Als Shell de energietransitie nog veel langer zou uitstellen, wordt het behalen van de Parijs inderdaad onrealistisch. Steeds meer beleggers willen dat oliemultinationals niet langer op de rem blijven staan en stemmen daarom voor klimaatresoluties.”

In april en mei zullen 10 klimaatresoluties die vragen om met CO2-emissiereductiedoelstellingen in lijn met Parijs ter stemming op de aandeelhoudersvergaderingen van 10 olieconcerns (tabel hieronder).

CA100+: geen enkele olieconcern heeft tussentijdse doelstellingen in lijn met Parijs

In tegenstelling tot de verklaring van Shell, waarin staat dat het bedrijf “ambitieuze doelstellingen heeft vastgesteld die in overeenstemming zijn met de 1,5°C-doelstelling van het Parijsakkoord,” is de meest recente benchmark van CA100+, de wereldwijde alliantie van 700 beleggers ($68 biljoen aan belegd vermogen), glashelder: ondanks de doelstellingen voor netto-nul in 2050 heeft geen enkel olieconcern emissiereductiedoelstellingen voor 2030 en investeringsplannen die in lijn zijn met het doel van het Parijsakkoord om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C.

Olieconcern claimt in lijn te zijn met Parijs terwijl het een klimaatresolutie afwijst die daar juist om vraagt

“Als Shell echt zou geloven dat het bedrijf in lijn met Parijs is, zou het de aandeelhouders gewoon kunnen vragen om voor de Follow This klimaatresolutie te stemmen. De resolutie vraagt niet meer en niet minder dan emissiereductiedoelen in lijn met Parijs.”

Olieconcerns kunnen het Klimaatakkoord van Parijs breken of maken

“Voor de energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie heeft de wereld de mensen en de miljarden van oliemultinationals nodig. Hoewel Shell herhaaldelijk claimt Parijs te steunen, weigert het bestuur van Shell om concrete doelstellingen te formuleren die hun emissies verminderen in lijn met het Parijs-akkoord.”
“We verwachten dat het eerste oliebedrijf dat de leiding neemt in het versnellen van de energietransitie van fossiel naar groene energie zal beloond worden door zijn aandeelhouders en klanten. Daarna zullen andere olie en gasbedrijven dit voorbeeld volgen.”
“Nu de urgentie van de klimaatcrisis steeds groter wordt, betreuren we het dat het Shell bestuur de wens van zijn aandeelhouders om de energietransitie te versnellen niet onderkent en in plaats daarvan zijn aandeelhouders adviseert om tegen deze klimaatresolutie te stemmen.”

Steun van beleggers voor klimaatdoelen is cruciaal

“Een stem voor de Follow This klimaatresolutie geeft een duidelijk signaal aan Shell en andere oliebedrijven dat beleggers serieus van plan zijn om de klimaatcrisis aan te pakken. Het bestuur heeft on eenduidige boodschap van zijn aandeelhouders nodig om zijn uitstoot in lijn met Parijs te verminderen en op basis daarvan te investeren.”

“Een stem tegen de klimaatresoluties zal de ontoereikende doelstellingen van Shell en andere oliemultinationals legitimeren. Het management heeft de steun van zijn aandeelhouders nodig om de investeringen te verschuiven van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen. Volgens de CA100+ benchmark zijn de huidige investeringen van Shell in olie en gas onverenigbaar met de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs.”

9 van de 10 Nederlandse beleggers stemmen voor klimaatresoluties

In een in april gepubliceerde verklaring roepen acht Nederlandse beleggers “onze mede-beleggers op om […] voor aandeelhoudersresoluties te stemmen die bedrijven aanmoedigen om naar een 1,5°C scenario te gaan” (Blue Sky Group sloot zich daar later bij aan). In een verklaring op 19 april schreef ABP: “ABP zal in beginsel vóór klimaatresoluties van aandeelhouders stemmen.”

Shell wil geen mandaat van aandeelhouder voor absolute emissiereducties

“De doelstelling van Shell om de netto koolstofintensiteit van haar producten [Scope 3] tegen 2030 met 20% te verminderen, zal geen absolute emissiereducties opleveren om de doelstellingen van Parijs te halen. Bovendien is Shell niet van plan om investeringen substantieel te verschuiven van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen en is het van plan om de aardgasproductie te verhogen.” Volgens Global Climate Insights, een Australisch onderzoeksinstituut, zal de uitstoot van Shell tegen 2030 met 4% toenemen. Shell heeft deze conclusie niet weerlegd.

“Beleggers willen absolute emissiereducties zien in plaats van alleen reducties in koolstofintensiteit.”