Gestage vooruitgang
De SER-commissie IMVO heeft in haar voortgangsrapportage een overzicht uitgebracht van activiteiten en voortgang op het gebied van IMVO in de tweede helft van 2012. De commissie constateert op basis van de verslaglegging van bedrijven dat de trend van gestage verbetering zich doorzet. Het is de uitdaging deze voortgang de komende jaren vast te houden. Nederland streeft ernaar een van de koplopers te worden op IMVO-gebied. Uit de Transparantiebenchmark 2012 blijkt wel dat voorkomen moet worden dat de achterblijvende ondernemingen verder op afstand van de koplopers komen.

Rio+20-conferentie en IMVO
In juni 2012 vond in Rio de Janeiro de grootschalige VN-conferentie Rio+20 plaats over duurzaamheid, die ook in Nederland voor veel betrokkenheid zorgde. De SER-commissie ondersteunt van harte de ontwikkeling van Sustainable Development Goals zoals afgesproken in Rio+20. Wel dringt de SER er alsnog op aan adequate sociale indicatoren te ontwikkelen. De commissie betreurt het dat de Rio+20-slotverklaring geen verwijzing bevat naar de VN Guiding Principles Mensenrechten en bedrijfsleven.

Plannen voor 2013
De SER-commissie IMVO zal blijven adviseren, monitoren en stimuleren. In 2013 komt zij met een nieuwe rapportage. Deze is vooral gericht op due diligence (risicoanalyse) met speciale aandacht voor mensenrechten, met inbegrip van de fundamentele arbeidsnormen.