Royal A-ware maakt een ambitieuze nieuwe duurzaamheidsstrategie bekend. Het familiebedrijf committeert zich als eerste zuivelonderneming in de Benelux aan een FLAG doelstelling onder SBTi. Hiermee laat Royal A-ware zien aan de slag te gaan met het reduceren van de emissies van broeikasgassen in haar ketens. Het SBTi commitment is onderdeel van de vernieuwde duurzaamheidsstrategie van het familiebedrijf.

Efficiëntere en duurzamere ketens

Jan Anker, CEO Royal A-ware: ‘Als familiebedrijf denken wij niet in jaren, maar in generaties. Dat is ook het vertrekpunt van onze duurzaamheidsstrategie. Duurzaamheid is voor Royal A-ware duurzaam ondernemen in de keten, waarbij alle schakels blijvend voordeel hebben: melkveehouders kunnen blijven boeren, klanten blijven voor ons kiezen en medewerkers blijven zich thuis voelen en kunnen zich ontwikkelen. We organiseren onze ketens zodanig dat we én een
gezond familiebedrijf blijven én ons inzetten voor het verminderen van de impact op onze omgeving. Ons commitment aan de FLAG-doelstelling onder SBTi onderstreept onze serieuze ambities’.

Net zero ketens

Als onderdeel van het SBTi commitment streeft Royal A-ware naar net zero ketens. Net zero betekent voor Royal A-ware dat zij in 2050 de emissies van broeikasgassen in haar zuivelketen van koe tot verpakt product met minimaal 90% wil terugbrengen ten opzichte van 2021. De eventuele resterende emissies worden waar mogelijk gecompenseerd via vastlegging van koolstof in de bodem door de melkveehouders van Royal A-ware. Voor het overige deel verwacht het bedrijf dat de komende tijd innovaties en inzichten beschikbaar komen die ingezet kunnen worden.

Voedingswaarde zuivelproducten

Een doelstelling van Royal A-ware bij de verdere verduurzaming van de keten, is de productie van zuivelproducten met een zo hoog mogelijke voedingswaarde en tegelijkertijd een zo laag mogelijke impact van de productie op mens, dier en milieu. Royal A-ware zal hier in haar communicatie nadrukkelijk aandacht voor vragen. Zuivelproducten bevatten immers belangrijke bouwstenen voor de mens