Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vandaag de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd. De jaarrapportage geeft een overzicht van de prestaties van de Rijksoverheid op organisatorisch gebied.

De gevolgen van de grote impact van de COVID-19-maatregelen op ons dagelijks leven, zijn ook terug te zien in de bedrijfsvoering van het Rijk. Zo is de CO2-uitstoot van het Rijk in 2020 flink gedaald door minder zakelijke reizen en woon-werkverkeer. Het Rijk zet zich in om ook na COVID-19 een deel van deze CO2-reductie te behouden.

Het Rijk werkt aan een duurzaam herstel uit de coronacrisis. De inhaalslag voor de verduurzaming van de rijksbedrijfsvoering wordt daarom met een nieuw rijksbreed programma versterkt. Er liggen veel kansen, bijvoorbeeld op het vlak van huisvesting in combinatie met het verminderen van woon-werkverkeer door hybride werken. Ook de rijksbrede inkoopstrategie “Inkopen met Impact” biedt mogelijkheden voor duurzaamheid.

Het Rijk streeft naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. Dit houdt in dat we dan netto geen CO2 meer uitstoten. Dit realiseert de rijksbedrijfsvoering door eerst energieverbruik te verminderen, daarna over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen en vervolgens de resterende emissies te compenseren. We volgen hierin drie stappen: we proberen eerst zo veel mogelijk de CO2-uitstoot te reduceren. Vervolgens proberen we zoveel mogelijk te verduurzamen. De inspanning moet voornamelijk op reduceren en verduurzamen liggen, zodat er zo min mogelijk compensatie nodig is. Daarom hebben we onder meer vastgelegd dat we de uitstoot van vervoer halveren, 30 procent minder gas gaan verbruiken en 100 procent hernieuwbare elektriciteit gaan gebruiken.

Het Rijk wil in 2050 volledig circulair zijn en in 2030 een halvering van het primaire grondstoffenverbruik realiseren. In het Rijksbrede programma ‘Circulaire Economie’ wordt inkoop als krachtig instrument benoemd voor het realiseren van circulaire ambities. Het Rijk wil het goede voorbeeld geven door de eigen inkoop maatschappelijk verantwoord en circulair te maken. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat in 2023 tien inkoopcategorieën circulair zijn ingericht. Verderop in dit hoofdstuk staat een meer uitgebreidere beschrijving van de circulaire doelen en initiatieven, bijvoorbeeld over de inkoop van bedrijfskleding en kantoormeubilair.

Het Rijk wil ook een inclusieve werkgever zijn. Met de inzet van social return als instrument helpt het Rijk zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag (onder wie mensen met een arbeidsbeperking). Ook wil het Rijk de internationale productieketens verduurzamen door het voorkomen of aanpakken van misstanden op het gebied van arbeidsomstandigheden, mensenrechten en milieu. We willen niet alleen onze eigen voetafdruk verkleinen, innovatief zijn en banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt creëren. Het Rijk wil ook andere overheden en organisaties inspireren tot klimaatvriendelijke, sociale en innovatieve bedrijfsvoering. We delen in deze rapportage daarom graag onze voorbeelden. Via de website www.denkdoeduurzaam.nl bieden we meer inspiratie en inzichten.