In het manifest vragen de maatschappelijke organisaties, waaronder Amnesty International, de Consumentenbond, Max Havelaar, Milieudefensie, NOVIB, de Schonen Klerencampagne en de Zuid-Noord Federatie, de regering om duidelijke ‘spelregels’ voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Kinderarbeid, schending van vakbondsrechten, vernietiging van het leefmilieu en schending van mensenrechten zijn nog te vaak verbonden met het opereren van bedrijven in het buitenland.
Als partij bij internationale verdragen op het gebied van arbeid en mensenrechten en milieu, is de overheid verplicht om er voor te zorgen dat ook bedrijven deze verdragen naleven. Wij vragen de overheid als wet-en regelgever om, zolang er nog geen
internationaal bindende regelgeving voor
bedrijven is, een gedragscode voor bedrijven op te stellen. De OESO richtlijnen voor Multinationale ondernemingen moeten hierbij worden betrokken.
Verder is het van groot belang dat brgers ook in hun rol als consument echt op informatie krijgen. Dit kan voor bedrijven te verplichten tot openbare rapportage op sociaal en milieugebied over hun activiteiten in het buitenland. Zo kunnen burgers en consumenten geïnformeerde en verantwoorde keuzes maken.

Maar de overheid zou meer moeten doen. Als marktpartij en ‘voorbeeldconsument’ moet de overheid bij haar inkoopbeleid voorrang geven aan sociaal en ecologisch verantwoorde producten. Ook wordt in het manifest gevraagd om overheidssteun, bijvoorbeeld in de vorm van exportkredieten en het herverzekeren van kredieten. Dit laatste uiteraard alleen voor bedrijven die de door de overheid ingestelde gedragscode uitvoeren en hun rapportageverplichtingen nakomen.

De ondertekenaars van het manifest pleiten er verder voor dat de overheid het initiatief neemt tot een kennis-en promotiecentrum voor verantwoord ondernemen. Dit centrum moet opereren met een actieve inbreng van bedrijven, NGO’s en vakbonden. Zo’n centrum moet samenwerken met het Nederlandse ‘Contactpunt’ voor OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Bij dit ‘Contactpunt’ kunnen onder meer klachten over bedrijven worden ingediend.

Tenslotte wordt er in het manifest voor gepleit om verantwoord ondernemen
tot een centraal thema in de economische relaties en de samenwerking van Nederland met ontwikkelingslanden te maken en regeringen en organisaties in die landen actief bij de discussie daarover te betrekken.