Glastuinbouw Nederland is van mening dat intensieve teeltsystemen onder glas in belangrijke mate bijdragen aan verduurzaming en duurzaamheid. “Door de intensieve teelt in kassen blijft er bovendien meer ruimte voor natuur en biodiversiteit.” Dat stelt directeur Ruud Paauwe in reactie op het actieplan voor de ontwikkeling van de biologische productie, dat de Europese Commissie donderdag 25 maart presenteerde.

Doel van dat actieplan is om zowel de teelt als de consumptie van biologische producten te stimuleren. Uiterlijk in 2030 moet volgens Brussel ten minste 25% van de landbouwgrond in gebruik zijn voor biologische landbouw.

“De glastuinbouw heeft de ambitie om tegen 2030 gezonde groenten, bloemen en planten te telen in een ecosysteem op basis van een waterefficiënte, circulaire kas. Dit nagenoeg zonder residu op het product en emissie van gewasbeschermings-middelen en nutriënten naar de omgeving”, zo verwoordt Ruud Paauwe. “De moderne kassen maken intensieve teeltwijzen mogelijk, met een hoge opbrengst per vierkante meter, inzet van hightech om de milieulast te beperken en een voortdurende ontwikkeling van groene oplossingen.”

Impact per geoogst product

Kijkend naar de ambities van de glastuinbouw én van de Europese Commissie is het van belang om het begrip ‘duurzaam voedselsysteem’ helder te definiëren. “Bij duurzaam produceren gaat het, naar onze mening, om de milieu-impact per geoogst product. Vaak wordt een extensieve teeltwijze als ‘duurzaam’ gezien. Dit vergt echter een grotere teeltoppervlakte. Het verbruik aan gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten is dan per oppervlakte-eenheid wellicht gering, maar per geoogst product hoger.”

Andere belangrijke elementen die bijdragen aan de duurzaamheid van de conventionele glastuinbouw zijn: hergebruik en verantwoorde verwerking van water en de sterk groeiende toepassing van biologische bestrijding (IPM-systeem).

Natuur en biodiversiteit

Een grotere focus op biologische teelt gaat volgens Glastuinbouw Nederland voorbij aan het feit dat de conventionele, duurzame glastuinbouw minder emissie veroorzaakt dan diverse vormen van biologisch telen. “Bij biologisch telen is vaak sprake van minder productie per vierkante meter, waardoor meer teeltareaal nodig is om het productiepeil te behouden”, onderbouwt Ruud Paauwe. “Daardoor kan biologische teelt juist leiden tot meer milieubelasting en verlies aan natuur en biodiversiteit. Het beschikbare teeltareaal volstaat bovendien wereldwijd niet om alle monden de komende decennia te voeden.”

Glastuinbouw Nederland stelt dat het benoemen van streefpercentages door de Europese Commissie misleidend kan zijn. “Omdat onduidelijk is hoeveel rendement daardoor verloren gaat en wat de betekenis daarvan is in extra benodigde arealen die anders inzetbaar zijn voor natuur en biodiversiteit.”

Bijdrage aan verduurzaming

Vanuit het streven naar een duurzame productiemethode, met een lage milieulast per geoogst product, vraagt Glastuinbouw Nederland ruimte in het EU Actieplan biologische land- en tuinbouw om de duurzame circulaire glastuinbouw als alternatief voor biologisch telen te erkennen. Daarbij kan duurzaamheid worden uitgedrukt als onder meer: verlaging van de emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, hergebruik van water en duurzame energievoorziening. “Wij verwachten hiermee een duidelijke bijdrage te leveren aan de doelstellingen inzake verduurzaming”, aldus directeur Ruud Paauwe.