Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een rapport gepubliceerd: het Protocol Monitoring Materiaalstromen Biobased Economy. De biobased economy staat aan het begin van haar ontwikkeling. Het is noodzakelijk en uitdagend om juist in deze fase de ontwikkelingen in kaart te brengen. Dat kan alleen als er een goede afstemming is over de definities, uitgangspunten en methode van monitoring.Dit protocol bouwt voort op de vele monitoringsactiviteiten die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Dit protocol zet een stap in het ontwikkelen van een eenduidige manier van volgen van deze nieuwe sector.  Het protocol is een beleidsdocument dat voorziet in de behoefte om de monitoring van de ontwikkelingen in deze sectoren te uniformeren.

Bij deze eerste versie is de uitwerking nog beperkt tot een eerste beperkte massabalans. Er is voor gekozen om met een kleine hanteerbare scope te beginnen, die vervolgens, stapsgewijs verder uitgewerkt kan worden.

WUR-FBR heeft in opdracht van Agentschap NL en in samenwerking met het ministerie van EZ het protocol opgesteld. Tijdens de totstandkoming van het protocol zijn kennis- en marktpartijen betrokken om gezamenlijk de best mogelijk opzet te maken. De resultaten van deze betrokkenheid zijn zoveel mogelijk verwerkt in dit protocol. Ook op Europees niveau wordt er gewerkt aan de monitoring van de biobased economy. Vanuit Nederland zijn het Ministerie van EZ en Agentschap NL betrokken bij de Bioeconomy Observatory die door het Joint Research Centre voor de Europese Commissie wordt uitgevoerd. Monitoring is daarbij een belangrijk onderwerp. Dit protocol draagt bij aan inzicht in de ontwikkelingen. In de toekomst kan de uitwerking van de grondstofmonitoring zeker nog verder worden verfijnd en verbreed, en daarmee zal ons inzicht verder toenemen, aldus Roel Bol.

Het rapport is hier te downloaden.

Kijk voor een interactieve Biobased Materialen routekaart hier.