-SA 8000′ of -Social Accountability 8000′ is de internationale standaard die de ethische oorsprong van producten en diensten garandeert. -SA 8000′ groepeert basisnormen over thema’s als kinderarbeid, dwangarbeid, gezondheid, intimidatie, veiligheid, recht op vereniging, non-discriminatie, werktijden, verloning en communicatie. Het certificaat werd gecreëerd in 1997 door de CEPAA (Council on Economic Priorities Accredition Agency). De normen werden ontwikkeld in samenwerking met NGO’s (Amnesty International, National Child Labor Committee), bedrijven (Avon, KPMG) en organisaties die de belangen van werknemers verdedigen (International Textile & Leather Worker’s Federation). Wereldwijd hebben op dit ogenblik slechts 124 bedrijven het certificaat verworven. In de Europese Unie zijn 31 bedrijven SA 8000 gecertificeerd. Tot op vandaag was er in België geen enkele onderneming met een SA 8000-certificaat.

Het certificaat: een logisch gevolg
De bedrijfsfilosofie -de gelijktijdige behartiging van alle belangen van alle betrokken partijen’ en de vijf basiswaarden -integriteit, ondernemerschap, samenwerken, positivisme, oriëntatie op de ander’ zijn de fundamenten van het ethisch engagement van Randstad.

Daarom ook heeft Randstad al in 1995 het Europees manifest van de bedrijven voor sociale cohesie getekend dat in 1998 aan de basis lag van de stichting van Business & Society Belgium, het netwerk van bedrijven dat maatschappelijk verantwoord ondernemen promoot bij Belgische ondernemingen.
In het kader van haar activiteiten als bemiddelaar op de arbeidsmarkt zet Randstad in samenwerking met een groot aantal vzw’s en derden dagelijks gemiddeld 1000 mensen aan het werk in sociale-cohesieprojecten.

De certificatie: slechts een etappe
Randstad heeft zich onder begeleiding van SGS gedurende 18 maanden de normen van
SA 8000 eigen gemaakt en vertaald naar haar activiteiten. Verschillende externe en interne audits hebben uitgewezen dat het bedrijf aan de normen voldoet.

Het certificaat is voor Randstad geen doel op zich, maar een etappe in het proces van continue verbetering. Het is een belangrijk instrument voor de controle, vergelijking en ontwikkeling op het vlak van ethisch ondernemen en een bevestiging van de basiswaarden en de dagelijkse werking.

Het ethisch engagement van Randstad Belgium nv
1. Wij verbinden ons tot het respecteren en het controleren van de wettelijk vereiste leeftijd van tewerkstelling van al onze vaste en tijdelijke medewerkers.
2. Wij promoten vrijwillig en gemotiveerd werk dat beantwoord aan ieders verwachtingen.
3. Wij streven naar werkomstandigheden die borg staan voor veiligheid en gezondheid om het welzijn van al onze medewerkers te vrijwaren en te bevorderen.
4. Wij verbinden ons tot het permanent onderhouden van een weloverwogen en constructieve sociale dialoog tussen alle partijen die bij onze activiteiten betrokken zijn.
5. Wij verbieden elke discriminerende praktijk gestoeld op ras, geslacht, het behoren tot een etnische groep of op basis van politieke, filosofische of godsdienstige opvattingen.
6. Wij veroordelen elk onredelijk optreden dat de waardigheid of de fysieke en morele integriteit kan aantasten.
7. Wij verbinden ons ertoe de normen inzake werkuren kwalitatief te verbeteren om al onze medewerkers in staat te stellen hun beroepsleven te combineren met hun privéleven.
8. Wij garanderen aan al onze werknemers de naleving van hun legitieme rechten en belangen, eveneens hun bezoldigingsvoorwaarden.
9. Via dit managementbeleid van sociale ethiek verbinden wij ons tot het invoeren van een interne en externe communicatie die voor de betrokken partijen toegankelijk is, en controle- en evaluatiemechanismen die een transparante monitoring mogelijk maken.

Het certificaat uitgereikt door SAI (Social Accountability International) is geldig van 13 juni 2002 tot 31 juli 2005. SGS zal elke 6 maanden audits uitvoeren.