De provincie Noord-Holland wil de zeehavens en binnenvaart in Noord-Holland helpen verduurzamen. Daarom wil de provincie binnenkort aansluiten bij de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens. Voor de provincie is duurzaamheid een speerpunt en dat sluit goed aan bij de ambitie van de Green Deal.

Binnen de provincie Noord-Holland liggen belangrijke vaarwegen en havens. De logistieke sector kan een grote bijdrage leveren aan de reductie van CO2-uitstoot en minder uitstoot van andere verontreinigende stoffen zoals stikstof, zwaveloxiden en fijnstof. De provincie deed de afgelopen jaren meerdere onderzoeken naar verduurzaming van de binnenvaart. Daaruit bleek dat het nu een logisch moment is om alsnog aan te sluiten bij de in 2019 ondertekende Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens.

De Green Deal past bij wat de provincie doet op het gebied van luchtkwaliteit, bij de verandering richting vervoer over water en bij de ontwikkeling van nieuwe technieken voor de verduurzaming van de scheepvaartsector. De provincie Noord-Holland onderzoekt op dit moment hoe zij de verduurzaming van de scheepvaart praktisch kan ondersteunen, bijvoorbeeld in de vorm van een subsidieregeling duurzame zeehavens.

Verder werkt de provincie al aan:

  1. De koppeling van vraag en aanbod op het gebied van waterstof als alternatieve brandstof.
  2. Steeds meer bruggen in de provincie worden centraal bediend. Zo stemmen we brugopeningen beter af en stimuleren we vervoer over water.
  3. Minder uitstoot door de scheepsvaart en betere luchtkwaliteit. Daarvoor is het Schone Lucht Akkoord ondertekend.
  4. Door goederen te bundelen op schepen kunnen veel vervoersbewegingen over de weg voorkomen worden. Om dit te stimuleren neemt de provincie deel aan onder andere het programma NoordWestConnect.
  5. We stimuleren partners hun binnenvaartschepen te verduurzamen door samenwerking in onder andere het Noordzeekanaalgebied en het Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord.

Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens

In de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens hebben de Rijksoverheid, provincies, havens, maritieme brancheorganisaties, verladers, vervoerders, banken en kennisinstellingen hun handen ineen geslagen voor verduurzaming van de scheepvaart. Zo gaan de partijen zich onder andere inzetten om de CO2-uitstoot te verminderen en om tenminste 1 emissieloos zeeschip in 2030 in de vaart te hebben. Daarnaast willen de ondertekenaars dat er in 2050 binnen de zeevaart een absolute CO2-reductie is van 70% ten opzichte van 2008. De uiteindelijke ambitie: zo snel mogelijk na 2050 en in ieder geval voor het eind van deze eeuw een klimaatneutrale zeevaart.

Foto: Provincie Noord-Holland