Het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. heeft op 16 december 2014 de ledenraad van de coöperatie geïnformeerd over de wijzigingen van het praktijkreglement met betrekking tot het vernieuwde Foqus planet, het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma van FrieslandCampina. Met ingang van 2015 ontvangen leden-melkveehouders afhankelijk van hun duurzaamheidsprestaties een toeslag. Ook wordt de weidegangpremie verhoogd. Daarnaast heeft de ledenraad ingestemd met wijzigingen in de melkgeldreglementen en de statuten. 

Foqus planet, het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma van FrieslandCampina, gaat van een systeem met prestatieklassen en punten voor duurzaamheidsinspanningen naar een systeem met scherpere basiseisen, inclusief herstelkans en een beloning voor duurzaamheidsprestaties. De scherpere basiseisen betekenen o.a. dat per 1 januari 2015 een verbod op het gebruik van compost of gecomposteerd materiaal ingaat. Voldoet een lid niet in voldoende mate aan de basiseisen, dan geldt een herstelperiode van vier weken. Bij het uitblijven van herstel volgt melkweigering. Daarnaast worden onaangekondigde beoordelingen ingevoerd. Gebruik van de KringloopWijzer wordt verplicht bij melkveebedrijven met een fosfaatoverschot.

Foqus planet-toeslag

Met Foqus planet wil FrieslandCampina bijdragen aan het behalen van sectordoelen voor 2020. FrieslandCampina start daarom in 2015 met zes indicatoren op het gebied van diergezondheid en –welzijn, biodiversiteit & milieu en klimaat & energie waarvan de resultaten meetbaar zijn. Daarbij loont het resultaat, niet de inspanning. Aan het resultaat per indicator worden punten toegekend en deze leiden tot een totale puntenscore. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de totale geleverde hoeveelheid melk en het totaal aantal behaalde punten. De toeslag wordt gefinancierd door een pro forma inhouding van 0,25 euro per 100 kg geleverde melk.

Weidegangpremie verhoogd

In 2015 wordt verder gegaan met de huidige weidegangvormen. De bijdrage voor weidegang wordt verhoogd naar 1 euro per 100 kg melk. Deze verhoging, die bovenop de bijdrage van 0,50 euro per 100 kg melk uit de onderneming komt, wordt betaald uit een coöperatieve regeling. De inhouding bedraagt 0,35 euro per 100 kg melk. Dit betekent dat melkveebedrijven die geen weidegang toepassen financieel gaan bijdragen aan het behoud van weidegang. De bijdrage aan deelweidegang wordt verhoogd naar 0,46 euro per 100 kg melk.

De wijzigingen in het melkgeldreglement en het biologisch melkgeldreglement hebben betrekking op de hierboven genoemde inhoudingen. De statutaire wijzigingen betreffen voornamelijk tekstuele verbeteringen en implementatie van wetswijzigingen.