Organisaties hebben in toenemende mate te maken met uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld klimaatverandering en mensenrechten. Veel bedrijven en instellingen nemen daarom maatregelen om de negatieve impact van hun ecologische en sociale voetafdruk te verkleinen en daarnaast om de positieve bijdrage te vergroten. Vaak is er echter weinig bekend over de effecten van de genomen maatregelen. Hoe weten organisaties of ze de juiste keuzes maken? Op 28 november 2019 om 16:00 uur spreekt Karen Maas haar inaugurele rede ‘Accounting & Sustainability: van control en compliance naar vertrouwen en impact’ uit bij de Open Universiteit in Heerlen. Ze gaat daarbij in op de vraag hoe organisaties de beweging van output naar impact kunnen maken.

Langetermijn waardecreatie

Overheden, investeerders en consumenten stellen steeds hogere eisen aan de sociale en de ecologische voetafdruk van organisaties. Om ook op lange termijn waarde te kunnen creëren hebben organisaties naast economische uitdagingen ook te maken met uitdagingen gerelateerd aan milieu en sociale issues. ‘Steeds vaker besteden bedrijven in hun missie aandacht aan de rol die zij willen spelen in de maatschappij. Ze streven bijvoorbeeld naar een bedrijfsvoering waarin ze geen kwaad berokkenen: geen vervuiling, geen kinderarbeid, geen omkoping. In andere organisaties wordt actief gezocht naar activiteiten en business die zowel goed zijn voor de financiële positie van de organisatie én goed zijn voor de maatschappij. In de praktijk worstelen deze organisaties vaak met de trade-offs tussen twee visies. Wat doe je wanneer iets minder geld oplevert, maar wel positieve impact heeft op de maatschappij? Deze bedrijven zetten in op een model waarbij zowel winst als maatschappelijk rendement moet worden behaald en sturen hier ook op. Daarnaast zijn er bedrijven die niet sturen op winst, maar puur op het maatschappelijk rendement. Daarbij komen financiële middelen uit de bedrijfsvoering of externe bronnen zoals subsidies. Voor deze organisaties is de impact die ze hebben de belangrijkste drijfveer.’

Van output naar impact

Nieuwe thema’s zoals Sustainable Development Goals, maatschappelijke impact en het leveren van een positieve bijdrage aan duurzaamheid worden steeds belangrijker. ‘Er wordt meer gevraagd van bedrijven dan aan de regelgeving te voldoen en maatschappelijk te ondernemen. Ze moeten ook nadenken over waarom ze de dingen zo doen: proactief meer betekenen voor de maatschappij en omgeving. Die ambities vertalen zich via strategie en beleid naar de concrete output van een bedrijf. Het meten van de impact die deze output op de omgeving heeft is echter niet zo eenvoudig omdat traditionele meetmethoden een financiële en kwantitatieve benadering hanteren terwijl informatie over impact ook niet-financiële resultaten omvat en vraagt om een gecombineerde kwantitatieve en kwalitatieve benadering. Basis voor het verbeteren van duurzaamheidsprestaties van een organisatie zijn daarbij: inzicht in resultaten op de sociale, milieu en economische dimensie, het ontwikkelen van ideeën over hoe deze resultaten verder kunnen worden verbeterd en het verkrijgen van inzicht in of deze verbeteringen daadwerkelijk impact hebben en leiden tot meer duurzaamheid.’

Over de leerstoel

De leerstoel is ingesteld in het kader van een samenwerking met de Erasmus School of Accounting and Assurance (EURAC) BV en ondergebracht bij de faculteit Management, Science & Technology.

Over Karen Maas

Karen Maas is bijzonder hoogleraar Accounting & Sustainability bij de faculteit Management, Science & Technology van de Open Universiteit. Zij is Academic Director van het Impact Centre Erasmus (ICE) en programmadirecteur van onder meer het Executive Program CSR. Maas’ onderzoek richt zich op impact strategie en management, duurzaamheid en management accounting. Karen Maas spreekt haar oratie ‘Accounting & Sustainability: van control en compliance naar vertrouwen en impact’ op donderdag 28 november 2019 om 16:00 uur uit bij de Open Universiteit in Heerlen. Tijdens het symposium voorafgaand aan de oratie om 13:00 uur gaan verschillende sprekers in op het nut, de noodzaak, bestaande uitdagingen en kansen van het sturen op langetermijn waardecreatie.