Hoewel veel bedrijven onderzoek doen naar de mogelijke milieurisico’s die zij met de overname lopen, worden onderhandelingen in toenemende mate bemoeilijkt en zelfs gestaakt omdat het overnemende bedrijf in een laat stadium toch nog geconfronteerd wordt met ernstige milieuproblemen bij de overnamekandidaat. Uit onderzoek van KPMG onder de vijfhonderd grootste ondernemingen in Europa naar de wijze waarop zij omgaan met milieu- en veiligheidsrisico’s bij overnames blijkt dat bedrijven de risico’s onvoldoende inschatten en niet genoeg aandacht besteden aan een gedegen milieu- en veiligheidsonderzoek. Bij het onderzoek wordt veelal slechts gekeken naar de technische aspecten en te weinig naar de zakelijke gevolgen, zoals tijdelijke staking van de bedrijfsactiviteiten en fors hogere kosten.

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat ruim 80% van de ondernemingen in sectoren met een hoog milieurisico bij een overname een milieuonderzoek uitvoert en dat een meerderheid van deze bedrijven het overnameproces heet gestaakt als gevolg van het vinden van ernstige milieuproblemen bij de overnamekandidaat. Bij tweederde van de ondernemingen hebben de aangetroffen milieurisico’s aanleiding gegeven de onderhandelingen over de overnameprijs te heropenen. Meer dan de helft van de bedrijven in sectoren met hoge milieurisico’s die een milieuonderzoek hebben laten uitvoeren, geeft aan dat dit heeft geleid tot het opnemen van aanvullende garanties en uitsluiting van aansprakelijkheden in de koopcontracten.

Volgens prof dr George Molenkamp, partner van KPMG en voorzitter van KPMG Global Sustainability Services, groeit het belang van zorgvuldig uitgevoerd milieu- en veiligheidsonderzoek bij bedrijfstransacties, vooral als gevolg van de ingrijpende financiële gevolgen die een milieuprobleem oplevert. Molenkamp: -De wijze waarop dit soort onderzoek wordt uitgevoerd laat in veel gevallen nog te wensen over. In het algemeen besteden de bedrijven met name aandacht aan de technische en juridische aspecten van de milieuproblemen, zoals bodemverontreiniging en naleving van de regelgeving. Het is echter van essentieel belang aandacht te besteden aan de milieuaspecten in een breder zakelijk perspectief. Om de invloed van milieuaspecten op de waarde van de overname te beoordelen, is het noodzakelijk ook de risico’s van bedrijfsonderbreking en continuïteit te bezien, naast markt- en financieringsrisico’s”.

Uit het KPMG-onderzoek blijkt voorts dat zich ook na het voltooien van de transactie nog problemen kunnen voordoen. Molenkamp: -In 30% van de gesloten transacties komen achteraf toch nog belangrijke milieuproblemen boven water. Dit leidt bij ruim 40% tot hogere operationele kosten en bij ruim 20% van de bedrijven zelfs tot aansprakelijkheids-kwesties. Veel van dit soort problemen kunnen worden voorkomen als milieu- en veiligheidsonderzoek niet – zoals nu vaak gebeurt – geïsoleerd van de normale, zakelijke transactieonderzoeken wordt uitgevoerd, maar in het onderzoek wordt geintegreerd”.