Namens de directie van Nutreco wil ik u bedanken voor uw brief waarin u onze activiteiten in Chili aan de orde stelt. Nutreco onderschrijft – in lijn met het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) – het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Nutreco streeft ernaar als een internationaal voedingsmiddelenbedrijf met vestigingen in 22 landen op verantwoorde en duurzame wijze te werken en haar activiteiten uit te voeren in harmonie met de natuurlijke en maatschappelijke leefomgeving.

Hoe Nutreco hiermee bezig is, op welke terreinen vooruitgang is geboekt en waar de ambities liggen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor de komende jaren, wordt jaarlijks aangegeven in ons Sociaal en Milieuverslag (zie ook pag.73 voor belangrijke acties en projecten die momenteel in uitvoering zijn). Dit verslag kunt u op de website van Nutreco vinden (www.Nutreco.com). Voor medewerkers en management van onze onderneming is openheid ten aanzien van al onze stakeholders van het grootste belang. Transparantie is immers de basis voor wederzijds vertrouwen. Wij respecteren de mening van al onze stakeholders en zijn gaarne bereid de dialoog aan te gaan.

Zo is er ook in de afgelopen 12 maanden veelvuldig contact geweest met Milieudefensie.
Er zijn door Nutreco verschillende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van Milieudefensie. En er is regelmatig correspondentie geweest waarbij Milieudefensie uitvoerig is geïnformeerd over – met name – de activiteiten van Nutreco in Chili.
Tenslotte heeft Nutreco een vertegenwoordiger van Milieudefensie in staat gesteld om haar dochterondernemingen in Chili (Marine Harvest Chili) te bezoeken en met het lokale management te spreken. Er is openheid van zaken gegeven op tal van onderwerpen die door Milieudefensie zijn aangekaart:

* Nutreco heeft Milieudefensie erop gewezen dat de geuite beschuldiging van het niet nakomen van wettelijke verplichtingen ten aanzien van minimumloon en het niet respecteren van vakbondsrechten volkomen ongegrond zijn. Geen enkele medewerker krijgt minder uitbetaald dan het Chileense minimumloon. Aan Milieudefensie zijn ondertekende verklaringen overhandigd van Chileense vakbondsleiders en van de regionale Directie voor Arbeidszaken van de Chileense overheid die dit bevestigen. Nutreco heeft juist de ambitie om de best betalende onderneming in deze economische sector te zijn. Het wordt ook algemeen erkend in Chili dat dit inderdaad het geval is. De ethische code van Nutreco waarborgt het recht van medewerkers om zich in vakbonden te verenigen. Deze code geldt overal, en uiteraard ook in Chili. Een aanzienlijk deel van de medewerkers is ook aangesloten bij vakbonden en daarmee onderhoudt het lokale management van Nutreco/Marine Harvest Chili goede, reguliere contacten.

* Nutreco houdt zich uiteraard in elk land waar ze is gevestigd – en dus ook in Chili – aan de lokale wetgeving en aan internationale afspraken en verdragen zoals bijvoorbeeld voor arbeidsverhoudingen. Nutreco zal overigens ogenblikkelijk aanpassingen doorvoeren indien er onverhoopt wel sprake zou zijn van het niet naleven van een wettelijk voorschrift.

* Om de invloed van zalmkwekerijen op het leefmilieu zo gering mogelijk te laten zijn, zijn in samenspraak met de Chileense overheid en in lijn met Nutreco’s wereldwijd geldende standaarden, tal van maatregelen getroffen. Nutreco zoekt op basis van eigen onderzoeksprogramma’s en die van onafhankelijke researchinstellingen voortdurend naar nieuwe wegen om verdere verbeteringen aan te brengen. Antibiotica worden enkel gebruikt op voorschriften van een erkend dierenarts ter bestrijding van ziektes. Het gebruik van antibiotica is laag in vergelijking met de gemiddelden in deze industrie. Cijfergegevens staan vermeld in het Sociaal en Milieuverslag.
Dubbele netten moeten ontsnappingen van gekweekte zalm tegengaan.
Meer efficiënte methoden voor het voeren van zalmen hebben inmiddels de uitstoot aan nutriënten in het water en op de zeebodem gereduceerd. De door Milieudefensie genoemde kwestie van giftige algen voor de Chileense kust, vloeit niet voort uit de aanwezigheid van viskwekerijen van de afgelopen jaren. Algen, die in sommige gevallen giftig kunnen zijn voor de mens, komen van nature al honderden zoniet duizenden jaren voor aan deze Pacifische kust. Een direct causaal verband tussen viskwekerijen en de aanwezigheid van giftige algen is dan ook onjuist.

Nutreco betreurt het ten zeerste dat ondanks de intensieve contacten, het bezoek aan onze Chileense bedrijven en het aanreiken van uitvoerige documentatie, Milieudefensie zich op het standpunt blijft stellen dat Nutreco zich niet houdt aan de wet ten aanzien van minimumlonen en vakbondsvereniging en te weinig doet om de ecologische impact van zalmkwekerijen te reduceren. Ondertekende verklaringen van vakbondsleiders en de Chileense Arbeidsinspectie hebben Milieudefensie blijkbaar evenmin kunnen overtuigen. Inmiddels zijn dezelfde onjuiste beschuldigingen van Milieudefensie al overgenomen in een rapport van Friends of the Earth International, dat is gepubliceerd ter gelegenheid van de Earth Summit in Johannesburg.

Wij begrijpen dat het niet mogelijk is al uw zorgen met één brief weg te nemen. Toch hopen we namens 13.000 Nutreco-medewerkers u iets meer duidelijkheid verschaft te hebben ten aanzien van onze activiteiten in Chili. Hopelijk neemt u het oordeel van lokale vakbondsleiders en de Arbeidsinspectie in Chili wel serieus. Indien u prijs stelt op een kopie van deze verklaringen dan kunt u daarvoor contact opnemen met de afdeling Corporate Communications van Nutreco Holding N.V. (tel.: 033 – 422 61 40).

Via onze website en Nutreco’s Sociaal en Milieuverslag houden we u ook in de toekomst graag op de hoogte. Nutreco blijft uiteraard grote waarde hechten aan overleg met NGO’s (niet gouvernementele organisaties) en andere stakeholders over onze activiteiten, bedrijfsvoering en aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Met vriendelijke groet,
Nutreco Holding N.V.

Frank van Ooijen
Director Corporate Communications