Nanno Kleiterp is Chief Executive Officer van de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO (Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden). Daarnaast is hij voorzitter van de vereniging van Europese ontwikkelingsbanken EDFI (European Development Finance Institutions). Als voorzitter volgt hij Hendrik Jan Laseur op, die deze functie heeft waargenomen sinds het vertrek van Roger van Boxtel vanwege diens benoeming als lid van de Eerste Kamer.

Maas Goote is voormalig hoofdonderhandelaar van de Europese Unie voor de VN-klimaatonderhandelingen en heeft ruime ervaring in de ontwikkeling van internationale natuur- en milieuverdragen. Hij is op dit moment binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu verantwoordelijk voor het Nederlandse beleid op dit gebied. Maas Goote treedt per 1 juni in dienst bij IUCN NL en zal interim directeur Michiel de Wilde opvolgen die tot 1 augustus aanblijft.
“Door hun respectievelijke achtergronden zijn de heer Kleiterp en de heer Goote bij uitstek de bruggenbouwers tussen maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen waar de vergroening van de economie binnen en buiten Nederland om vraagt”, aldus Laseur.

“De thema’s economie, armoede en duurzaamheid moeten integraal worden benaderd en dat vraagt samenwerking van veel verschillende partijen. IUCN NL neemt een noodzakelijke spilfunctie in door haar rol als platform voor Nederlandse natuurorganisaties, haar goede contacten met de Nederlandse overheid, en haar netwerk van op vergroening gerichte bedrijven en van zuidelijke maatschappelijke organisaties. Ik kijk ernaar uit een bijdrage te leveren aan het verder versterken van deze verbindingen”, stelt Kleiterp.

“Natuur en natuurlijke hulpbronnen vormen de ‘groene motor’ van onze economie en ons maatschappelijk welzijn. Net als klimaatverandering is het in snel tempo verdwijnen van biodiversiteit en ecosystemen een mondiaal probleem. De belanghebbenden, en dat zijn wij allemaal, moeten krachtig samenwerken en kennis delen om deze trend te keren. Het is in ieders belang dat wij ecosysteemdiensten beschermen en versterken. Het gaat dan om zaken als schoon water en frisse lucht, blijvende beschikbaarheid van hout en vis, een gezonde en vruchtbare bodem voor de productie van voedsel en de natuurlijke opslag van CO2”, aldus Goote.