Wageningen University & Research wil samen met de landbouw de biodiversiteit in Nederland herstellen. Om die reden start in mei 2022 de nieuwe Publiek Private Samenwerking ‘Boeren met biodiversiteit’. Hierin doet de WUR, samen met verschillende partners zoals Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, PepsiCo Nederland en BO Akkerbouw, onderzoek naar het ontwikkelen van een tool die boeren kunnen gebruiken om de biodiversiteit op hun bedrijf te meten.

Landbouw & biodiversiteit

In Nederland neemt de biodiversiteit al een tijd structureel af. Het klimaat speelt hier een grote rol in, maar ook verschillende sectoren, zoals industrie en landbouw, hebben effect op de biodiversiteit. In de PPS Boeren met biodiversiteit gaat het consortium van partijen ervan uit dat de landbouwsector kan bijdragen aan het herstel van biodiversiteit. En dat is belangrijk want biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en het vermogen om voedsel te produceren.

Bewustwording, waardering en beloning

Hoewel er nog genoeg vragen zijn, is er al wel veel kennis over de mogelijkheid om biodiversiteit in de landbouw te herstellen. Die kennis wordt alleen nog niet overal toegepast. Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gaat uit van zes succesfactoren om biodiversiteit te herstellen, waaronder verdienmodellen en monitoring. Daarbij staan boeren er niet alleen voor, want het Deltaplan en haar partners werken sámen aan een systeemverandering.

‘Bewustwording van wat er mogelijk is, is hierbij heel belangrijk’, vertelt Margo Meijerink, trekker van de werkgroep Verdienmodellen van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. ‘En het helpt enorm als boeren kunnen zien wat het effect is op de biodiversiteit van de maatregelen die zij nemen. Ook waardering voor de boer en een eerlijke beloning zijn vanzelfsprekend onmisbaar in dit proces. Daarom werken we als Deltaplan aan een verdienmodel dat zorgt voor herstel en behoud van biodiversiteit, en een goede boterham voor de boer.’

De biodiversiteit inschatten

Momenteel wordt mede door Wageningen University & Research en op initiatief van BO Akkerbouw, Rabobank, de provincie Groningen en het Wereld Natuur Fonds, de BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw (BMA) ontwikkeld. Deze monitor draait om Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) die gezamenlijk de potentiële biodiversiteit op een akkerbouwbedrijf kunnen inschatten. Maar ze meten de daadwerkelijk aanwezige planten en beestjes niet. ‘Boeren met biodiversiteit’ vindt dat boeren ook zelf de kans moeten krijgen om de biodiversiteit op hun bedrijf te herkennen & monitoren.

Biodiversiteit herkennen en monitoren

De komende vier jaar gaan de partners in Boeren met biodiversiteit aan de slag met het ontwikkelen van een tool waarmee boeren zelf verschillende groepen biodiversiteit kunnen herkennen en monitoren. Daarbij kun je denken aan verschillende soorten insecten, planten en vogels.

Senior onderzoeker bij WUR Open Teelten, ir. Wijnand Sukkel: ‘We gaan werken aan een Biodiversiteits Monitor App (BiMAPP) die niet alleen helpt bij de herkenning van soorten, maar waar ook de waargenomen biodiversiteit in kan worden opgeslagen. Na het ontwikkelen van de app testen we hem op bedrijven waar de PPS-partners mee samenwerken en bedrijven waar de KPI’s uit de eerdergenoemde BMA vastgesteld worden. Door de resultaten te vergelijken en te valideren helpen we ook de BMA weer een stap verder.’

Samenwerking

In de PPS Boeren met biodiversiteit wordt ook gewerkt aan het vergelijken van zowel de BMA als bestaande monitoringssytemen, voor een mogelijke, internationale toepassing van het systeem.

Rozanne Drost, Sustainability Sr Manager bij PepsiCo North-West Europe, een van de partners in de PPS omschrijft de samenwerking als volgt: ‘Bij PepsiCo vinden we het belangrijk om de biodiversiteit te herstellen door een meer duurzaam, weerbaar en inclusief voedselsysteem te ontwikkelen. We zijn daarom erg trots om samen met Wageningen University & Research de monitoring van biodiversiteit in de Nederlandse akkerbouw te kunnen realiseren.’

Partners in de PPS Boeren met biodiversiteit:

BO Akkerbouw
Crop Solutions/CZAV
De Vlinderstichting
Earthwatch Europe
PepsiCo Nederland
Royal Cosun
Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Stichting Milieukeur (On the way to PlanetProof)
Wageningen Environmental Research
Wageningen Plant Research
Wereld Natuur Fonds