Opdrachtgevers hebben steeds vaker de wens om klimaatneutraal en circulair inkopen een plek te geven bij de inkoop van adviesdiensten. Het is nog relatief onontgonnen terrein. Met de handreiking Duurzaam inkopen van adviesdiensten wil PIANOo opdrachtgevers laten zien hoe zij duurzaamheid een plek kunnen geven bij opdrachten binnen de categorie adviesdiensten.

Duurzaam advies of duurzaam adviesbureau

De handreiking maakt onderscheid tussen het duurzaam inkopen van een advies en van een adviseur. Bij het inkopen van een duurzaam advies wordt bekeken hoe de adviseur met zijn kennis inhoudelijk bijdraagt aan de maatschappelijke doelstellingen van de opdrachtgever. Bij het inkopen van een duurzaam adviesbureau gaat het erom of de in te zetten adviseur rekening houdt met de milieu-impact van het uitvoeren van de opdracht en daarmee ook de bedrijfsvoering van het adviesbureau.

Afwegingen en suggesties

De handreiking geeft aan hoe de opdrachtgever de afweging kan maken om duurzaamheid mee te nemen bij de inkoop van een advies of adviseur. Daarnaast worden suggesties gegeven hoe een opdrachtgever kan sturen op de bijdrage van de adviseur of het adviesbureau aan duurzaamheidsdoelstellingen.

Denk aan het vragen naar de visie en ambitie van de opdrachtnemer ten aanzien van duurzaamheid en circulaire economie in de selectiecriteria of het opnemen van de aangeboden duurzaamheidskennis als kwalitatief gunningscriterium, bij de inkoop van een duurzaam advies. Bij het inkopen van een duurzaam adviesbureau kunt u bijvoorbeeld een managementsysteem duurzaamheid als selectie-eis opnemen.

Handreiking

Deze handreiking is opgesteld voor (publieke) opdrachtgevers in diverse sectoren. De aanbevelingen zijn toepasbaar voor iedereen die te maken heeft met de inkoop van adviesdiensten.