Vreugdenhil Dairy Foods en Nestlé hebben met kennis en financiële middelen de handen ineengeslagen op weg naar duurzamere zuivel. Zeventien enthousiaste melkveehouders van de Nijkerkse poederspecialist hebben de afgelopen maanden met onder andere het nemen van voermaatregelen, het zaaien van kruidenrijk grasland en het opwekken van duurzame energie proefgedraaid. Doel: het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen met 50% in 2030 als belangrijke stap in de transitie naar regeneratieve landbouw. Nestlé en Vreugdenhil worden in dit project, dat de naam Low carbon farming heeft gekregen, ondersteund door wetenschappers van de Wageningen University. Het project wordt stap voor stap uitgebreid met 250 melkveehouders in 2030.

Regeneratieve landbouw is een verzamelnaam voor verduurzamingsmaatregelen. Denk hierbij aan het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit, vergroten van de biodiversiteit en optimaliseren van het verdienmodel van de melkveehouder. “Dat totaalpakket willen we  melkveehouders bieden”, stelt Albert de Groot, CEO van Vreugdenhil. “Waar mogelijk nemen we naast de bekende, ook nieuwe technologieën mee. Regeneratieve landbouw vraagt om een collectieve ketenbenadering, willen we impact maken. Daarom zijn we trots dat we samen met onze melkveehouders en Nestlé met een aanpak komen die dit mogelijk maakt.”

Maatwerkaanpak

Kenmerkend voor dit project is het maatwerk, de samenwerking en de kennisdeling. “We leren al doende en maken in de praktijk ook gebruik van kennis en maatregelen vanuit de wetenschap. En omdat elke boerderij anders is, is maatwerk noodzakelijk”, aldus Albert de Groot.

“Nederland is één van de belangrijkste agrilanden voor Nestlé wereldwijd”, vertelt Nikki Adamo, CEO Nestlé Nederland. “Op basis van de eerste succesvolle implementaties en een breed enthousiasme bij alle betrokkenen gaan we het project stapsgewijs breder uitrollen onder nog eens 250 melkveehouders. We willen impact maken, en daarom investeren we de komende jaren gezamenlijk ruim 50 miljoen euro om onze ambitie, om tegen 2030 onze broeikasgassen te halveren, te realiseren.”

Toekomst

De melkveehouders in de pilot hebben in dit verduurzamingsproject de regie gekregen. De boer weet immers zelf het beste wat werkt voor de boerderij en maakt een wel afgewogen keuze welke maatregelen er toegepast worden. Tim van Noord, melkveehouder in Hellouw: “Ik heb de
boerderij overgenomen van mijn vader en die heeft het weer van zijn vader overgenomen. Ik wil dat ook mijn kinderen een toekomst hebben in dit bedrijf en daarvoor is verandering nodig. Nestlé en Vreugdenhil geven mij de financiële middelen en kennis om deze transitie door te maken en dat voor een langere periode tot aan 2030. Ik sta er niet alleen voor, we doen het samen.”

Terwijl de wereldpopulatie blijft stijgen, groeit de behoefte aan een duurzame manier van voedselproductie. Nestlé zet zich wereldwijd in met regeneratieve landbouw en de productie van plantbased producten. Regeneratieve landbouw gaat uit van de kracht en intelligentie van de  natuur.

CO₂ neutraal van gras tot glas in 2050

Vreugdenhil Dairy Foods heeft de afgelopen jaren samen met de partners in de keten waardevolle stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Steeds meer melkveehouders zetten zich in om de natuur te beschermen en te herstellen. In 2021 nam bijna 70% van onze melkveehouders extra maatregelen zoals weidevogelbeheer, slootkantenbeheer en de aanleg of bescherming van andere landschapselementen, om de biodiversiteit op hun land te vergroten. Ruim 94% van de melkveehouders die hun voedingsrijke product aan Vreugdenhil leveren, doet mee aan ons
duurzaamheidsprogramma.

Onze ambitie is om CO₂ neutraal te zijn van gras tot glas in 2050. Samen met interne en externe stakeholders werken we in diverse projecten, waarvan het Low carbon farming project met Nestlé een belangrijke is, om deze ambitie vorm te geven.

Nestlé’s ambitie: netto-nul emissie in 2050

Klimaatverandering vormt een risico voor de toekomst van voedsel, daarbij zijn voedselproductie en – consumptie een belangrijke bron van broeikasgasemissies. Het project voor regeneratieve landbouw is onderdeel van een grotere beweging binnen Nestlé die zich inzet om haar broeikasgassen tegen 2030 te halveren om tegen 2050 netto nul emissie te bereiken. Netto-nul betekent dat het bedrijf haar broeikasgasemissies van boer-tot-winkel drastisch zal verminderen en haar resterende emissies uit de atmosfeer verwijdert met projecten uit de eigen keten waarin koolstof wordt opgeslagen in bodems en bomen.

Nestlé stimuleert regeneratieve landbouw in haar wereldwijde voedselproductieketen met projecten zoals het NESCAFE plan 2030, om de koffieteelt te verduurzamen, het ‘Income Accelerator Programma’, om boeren te ondersteunen bij de overgang naar duurzame cacaoteelt en nu in
Nederland door de transitie mogelijk te maken om de broeikasgasemissies te halveren bij melkveehouderijen.