Nadat begin juli op hoofdlijnen een Energieakkoord was gesloten in de Sociaal Economische Raad (SER), hebben onderhandelaars van de natuur- en milieuorganisaties, werkgevers, vakbonden en overheid gisteren afspraken gemaakt over de exacte uitwerking. Er liggen nu concrete maatregelen met een resultaatverplichting om in 2020 14% en in 2023 16% duurzame energie op te wekken en 1,5% energie per jaar te besparen. De laatste tien jaar boekten we drie procent vooruitgang rond duurzame energie, de komende tien jaar wordt dat vier keer zoveel: twaalf procent. Een commissie van borging, met alle betrokken partijen en een onafhankelijke voorzitter, bewaakt de afspraken en zorgt voor nieuwe maatregelen als de resultaten tegenvallen.
 
Natuur- en milieuorganisaties en groene werkgevers denken het maximale uit de onderhandelingen gehaald te hebben en zijn tevreden: nooit eerder werden zulke specifieke afspraken gemaakt rond energiebesparing en duurzame energieopwekking. Het akkoord geeft een boost aan het duurzamer maken van onze energievoorziening en creëert volop kansen in de bouw en de installatiesector. Het akkoord wordt intern besproken ter finale instemming.

Ten opzichte van het hoofdlijnenakkoord van juli zijn veel maatregelen preciezer gemaakt, om zeker te weten dat de verwachte effecten ook daadwerkelijk optreden.

Het akkoord omvat onder meer de volgende maatregelen:

  • In 2023 is er 4.450 MW wind op zee gerealiseerd: tien jaar lang jaarlijks drie nieuwe parken ter grootte van het Amaliapark van 120 MW.
  • In 2020 staat er 6.000 MW wind op land.
  • Met al deze windmolens wordt genoeg energie opgewekt om alle Nederlandse huishoudens van stroom te voorzien.
  • De vijf zwaar vervuilende kolencentrales uit de jaren tachtig worden gesloten, de laatste per 1 juli 2017. In ruil hiervoor wordt vanaf 2016 de   kolenbelasting afgeschaft.
  • Er wordt een grens van 25 Petajoules gesteld aan de bijstook van biomassa in de resterende, nieuwe kolencentrales.
  • Mensen die samen zonnepanelen willen realiseren op een dak van een gebouw in de buurt, hoeven voor een langere periode 7,5 cent per KwU minder energiebelasting te betalen over de opgewekte stroom.
  • Woningbouwcorporaties krijgen vier jaar lang 100 miljoen euro om woningen te isoleren.
  • Huizenbezitters kunnen goedkope leningen krijgen voor woningisolatie uit een speciaal fonds.
  • Er komt een Energie Prestatie Keuring (EPK) analoog aan de APK voor auto’s. De handhaving van verplichte energiebesparingsmaatregelen bij bedrijven en instellingen wordt uitbesteed aan private dienstverleners.

Compromis

De milieuorganisaties en groene werkgevers realiseren zich dat het akkoord een compromis is. Niet op alle punten is zoveel vooruitgang geboekt als mogelijk en nodig is om achterstanden in te halen.Voor maatregelen rond verkeer is nader overleg nodig. En het gebrek aan ruimte om het gezonde principe ‘de vervuiler betaalt’ toe te passen, geeft te denken. Daardoor bleek vergroening van de belastingen en afspraken over een betere werking van de CO2-markt nauwelijks haalbaar. Toch oordelen ze dat dit akkoord op een groot aantal punten tegemoet komt aan de wensen van hun achterban en een verantwoord antwoord van Nederland is op het klimaatprobleem.