De MVO Award van de Nederlandse Waterschapsbank is op 28 januari uitgereikt aan het project Landbouw op Peil. In dit project werken verschillende overheden en agrariërs samen aan het vinden van oplossingen voor zowel de droogte- als de wateroverlastproblematiek in de landbouwsector. De MVO Award, dit jaar een geldbedrag van 50.000 euro, wordt ingezet om het project Landbouw op Peil verder uit te rollen.

 

De NWB Bank stelde de MVO Award in om innovatieve, creatieve en daadkrachtige projecten die een bijdrage leveren aan de maatschappij, te stimuleren. De jury van de MVO Award, oordeelde dat Landbouw op Peil het beste van alle inzendingen voldeed aan de voorwaarden die aan de Award zijn verbonden. De jury roemt Landbouw op Peil als een van de weinige projecten waarbij waterbeheerders en agrariërs gericht samenwerken om voor een goed evenwicht te zorgen in het vasthouden en beheerst afvoeren van water. Ook vindt de jury dat het project een voorbeeldfunctie kan hebben voor de hele zoetwatervoorziening van Oost-Nederland. Waterschapsvoorzitter van Vechtstromen Stefan Kuks ontving de prijs uit handen van de jury.

Stimuleringsregeling

Waterschap Vechtstromen gaat het aan de prijs verbonden geldbedrag van 50.000 euro inzetten voor een stimuleringsregeling om het project Landbouw op Peil verder uit te rollen. Daarover zegt Stefan Kuks: ‘De MVO Award is voor ons een aanmoediging om door te gaan om het ingeslagen pad.’ Vanuit het bestaande partnerschap (waterschappen Vechtstromen, Reest en Wieden en Rijn en IJssel) zullen honderd landbouwbedrijven in het gebied Rijn Oost worden voorzien van een bedrijfswateradvies en zo het gebied klimaatbestendig maken. ‘Zo blijven we gezamenlijk investeren in de vitaliteit van de landbouw en gaan we samen verder met deze manier van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen,’ besluit een trotse Stefan Kuks.

Over Landbouw op Peil

Het klimaatbestendig maken van het watersysteem en het verbeteren van de waterkwaliteit op hogere zandgronden hebben veel invloed op de landbouw. Om grip te houden op het gewenste waterpeil onderzoeken de waterschappen Vechtstromen, Reest en Wieden en Rijn en IJssel, de provincies Overijssel, Drenthe en Gelderland, LTO-Noord en het ministerie van Economische Zaken, samen met individuele agrarische bedrijven, welke maatregelen in de praktijk werken.

Zo kunnen we in de toekomst inspelen op de veranderende omstandigheden en de schade door droogte en vernatting van gronden beperken. Doel van het project Landbouw op Peil is dan ook het verbeteren van het waterbeheer met oog op de toekomst, zodat een vitale landbouw behouden blijft. Vanaf 2011 hebben vijftien agrarische ondernemers in Oost-Nederland hun grond beschikbaar gesteld voor onderzoek en experimenten op het gebied van peilmetingen, peilbeheer en experimenten met gewaskeuze. Het project werd eind 2013 afgesloten. Landbouw op Peil ontvangt subsidie uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Bekijk de website www.landbouwoppeil.nl