Anders werken, anders reizen en anders inkopen. Het zijn de drie initiatieven waarmee het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) de eigen bedrijfsvoering wil verduurzamen. ‘Practice what you preach’, schrijft BZK in een manifest, en door het goede voorbeeld te geven en andere overheden te stimuleren het voorbeeld te volgen, wil het rijk bijdragen aan de duurzame transitie.

De verduurzamingsopgave voor BZK  is in drie deelaspecten te onderscheiden:

  • Practice what you preach (gericht op verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering). Alle BZK-medewerkers ‘denken en doen duurzaam’ in de gehele breedte.
  • Verduurzaming van alle (Rijksbreed georiënteerde) bedrijfsvoeringsdiensten en faciliteiten BZK draagt vanuit een eigenaars- en opdrachtgeversrol zorg voor de verduurzaming van de Rijksbrede bedrijfsvoeringsdienstverlening en faciliteiten geleverd door uitvoeringsorganisaties.
  • Beleid met duurzaamheid raakvlak vertalen naar ‘eigen huis’. BZK-beleid gericht op Nederland met een verduurzamingsraakvlak doorvertalen naar het Rijk en het geven van het goede voorbeeld.

BZK zet zich in op alle genoemde duurzaamheid thema’s maar legt de nadruk op drie hoofddoelen:

  • Het bereiken van een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030 (thema Klimaat)
  • Meer arbeidsparticipatie en maatschappelijk verantwoord inkopen (thema Social return).
  • 50% minder primaire grondstoffengebruik realiseren in 2030 en volledig circulair in 2050 (thema Circulair).

De aanpak per thema is onder gebracht in de volgende initiatieven, op basis waarvan we onze eigen bedrijfsvoering verduurzamen. Met als doel om op korte termijn impact te kunnen maken werken we aan:

  • Anders reizen: Bewust duurzamer te reizen.
  • Anders inkopen: Het goede voorbeeld geven door ons (inkoop)opdrachtgeverschap te richten op Social return en maatschappelijk verantwoord inkopen.
  • Anders werken en gebruiken: Duurzaamheid leidende voorwaarde te laten zijn bij onze veranderende ICT-, facilitaire- en huisvestingsbehoefte.