1
Kent u het bericht Ã??Groups call for environmental regulation of RBSÃ???1
2
Heeft u in het kader van duurzaam inkoopbeleid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)-criteria een rol laten spelen bij de bepaling van het nieuwe huisbankierschap? Zo ja, welke?
3
Vindt u dat RBS nu aan de in Nederland omschreven MVO criteria voldoet? Zo nee, bent u dan bereid uw invloed aan te wenden om de RBS te stimuleren op korte termijn diens MVO-beleid bij te stellen?
4
Vindt u ook dat op specifieke relevante onderwerpen als klimaat, mensenrechten, arbeidsrechten en wapens het door Nederland gewenste MVO-beleid uitgangspunt van handelen moet zijn voor de RBS?
5
Vindt u ook dat MVO-beleid consequenties moet hebben voor de wijze van bankieren in het algemeen, en voor het beloningsbeleid van de managers in het bijzonder? Zo ja, zijn op dat punt eisen gesteld aan deze nieuwe huisbankier?
1 www.banktrack.org, 13 oktober 2008.

Antwoord
Antwoord van minister Bos (Financiën), mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (ontvangen 10 april 2009), zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2008-2009, nr. 2131
1
Ja, ik heb hiervan kennis genomen.
2 en 3
MVO-criteria hebben geen rol gespeeld bij de bepaling van het nieuwe huisbankierschap. Onder verantwoordelijkheid van de minister van VROM zijn duurzaamheidcriteria opgesteld (eisen en gunningcriteria zowel wat betreft milieu- als sociale aspecten) die zullen worden gehanteerd bij de inkoop van specifieke producten en diensten (Duurzaam Inkopen). Ten aanzien van de productgroep bankdiensten en verzekeringen zijn
geen duurzaamheidcriteria opgesteld, maar wel aandachtspunten geformuleerd die kunnen worden gehanteerd bij de voorbereiding van een aanbesteding op het gebied van bankdiensten en verzekeringen. Dit zogenaamde aandachtspuntendocument is zeer recent vastgesteld.
4 en 5
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is in de eerste plaats een aangelegenheid van de onderneming zelf. Voor de genoemde onderwerpen is een uitgebreid internationaal normatief kader beschikbaar. De raad van commissarissen kan bij maatschappelijk verantwoord ondernemen een stimulerende rol vervullen. Het kabinet juicht toe wanneer de wijze van bankieren en van belonen van managers daarop aansluit.