Vandaag is op Prinsjesdag 2019 de Miljoenennota gepresenteerd. In deze begroting voor 2020 wordt maar liefst eenmalig € 88 miljoen beschikbaar gesteld voor de circulaire economie. Een opsomming van de voor het bedrijfsleven interessante zaken op het gebied van duurzaamheid.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De ontbrekende schakel om de klimaatdoelen van Parijs te halen, is de circulaire economie: een economie zonder afval. De ambitie van het kabinet is dat Nederland in 2030 50% van de gebruikte materialen zoveel mogelijk hergebruikt. En afval wordt zoveel mogelijk tot bruikbare grondstof verwerkt. Daarom maakt het kabinet in 2020 eenmalig €80 miljoen vrij om circulaire projecten die ook CO2-reductie opleveren in onder meer de grond-, weg- en waterbouw en de kunststofketen te stimuleren. Daarnaast maakt het kabinet in de begroting voor 2020 €8 miljoen vrij voor programma’s die de overgang naar een circulaire economie in verschillende sectoren moeten bevorderen.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

In 2020 richt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zich op het verder verduurzamen van de economie, de verbetering van de veiligheid in Groningen door snelle afbouw van de gaswinning en uitvoering van de versterkingsoperatie, Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid, versterking van het mkb, economische veiligheid en het versnellen van de digitalisering van onze economie.

Komend jaar staat de uitvoering van het Klimaatakkoord centraal. Het doel is om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren met 49% in 2030 (t.o.v. 1990) op een manier die voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Dat betekent dat we de huishoudportemonnee zoveel mogelijk ontzien en dat we zorgen voor een eerlijke verdeling van lasten tussen huishoudens en bedrijven, rekening houdend met het gelijke (internationale) speelveld voor ons bedrijfsleven. Het kabinet gaat onder meer aan de slag met instrumenten om de industrie te verduurzamen, een ambitieus programma Waterstof en het verbreden van de SDE+-regeling om de uitrol van CO2-reducerende technieken die nu nog niet rendabel zijn te versnellen.

Voor de verduurzaming van de industrie stelt het kabinet komend jaar 60 miljoen euro aan extra middelen beschikbaar. Dit wordt onder andere geïnvesteerd in de versnelling van waterstofprojecten en in pilotprojecten en innovatie op het gebied van CC(U)S (afvang, opslag, transport en hergebruik van CO2). Daarnaast stelt het kabinet 35 miljoen euro beschikbaar voor innovatie en demonstratieprojecten in de elektriciteitssector.

Ministerie van Financiën

Vrijwel alle fiscale afspraken uit het Klimaatakkoord worden met het Belastingplan direct in de wet opgenomen. Milieubelastingen spelen een belangrijke rol om klimaatvriendelijk gedrag te stimuleren. Dat zien mensen onder andere terug op de energierekening: de belasting op vervuilende energie (aardgas) gaat geleidelijk omhoog, terwijl de belasting op elektriciteit juist omlaag gaat. Daarmee wordt de overstap naar duurzame verwarmingsopties aantrekkelijker.

Bedrijven krijgen een hogere energierekening. Vanaf 2020 dragen bedrijven meer bij aan de opslag duurzame energie (ODE) op de energierekening dan particuliere verbruikers; tweederde deel in plaats van de helft nu.