De milieulasten zijn in de periode 1997-1999 jaarlijks met meer dan 6 procent gestegen tot 4,2 miljard gulden in 1999. Vooral de rente en afschrijvingen en de lopende kosten van in het verleden gedane milieu-investeringen zijn de laatste jaren hoog opgelopen. Vorig jaar is aan rente en afschrijvingen 1,5 miljard gulden uitgegeven terwijl aan lopende kosten zoals onderhoud 960 miljoen gulden is besteed.

Milieu-investeringen gedaald
De milieu-investeringen bedroegen vorig jaar 950 miljoen gulden. Dit is minder dan het gemiddelde investeringsbedrag in de periode 1993-1997 toen gemiddeld 1,2 miljard gulden per jaar werd uitgegeven.
Het aandeel van de milieu-investeringen in de totale investeringen bedroeg 4 procent in 1999. In de periode 1993-1997 lag het gemiddelde aandeel op 6 procent. Oorzaak van deze daling is het lagere investeringsniveau van bedrijven in de energiesector en de delfstoffenwinning in 1998 en 1999. In deze bedrijfstakken, met vaak forse milieu-investeringen, zijn deze jaren geen grote projecten gereedgekomen.

Chemische industrie grootste investeerder
De chemische industrie is in 1999 met ruim 300 miljoen gulden de grootste investeerder in het milieu geweest. Hoge milieu-investeringen zijn ook gedaan door de basismetaalindustrie met 150 miljoen gulden en de voedingsmiddelenindustrie met 120 miljoen gulden.
Hoogste investeringen in kwaliteit van lucht en water
In 1999 is met een bedrag van 390 miljoen gulden het meest geïnvesteerd in de bestrijding van luchtverontreiniging. Voor een betere waterkwaliteit is 210 miljoen gulden uitgegeven. Investeringen ter bestrijding van verontreiniging door afval bedroegen 150 miljoen gulden.
Verder is in 1999 door bedrijven 135 miljoen gulden geïnvesteerd in bodembescherming en bijna 65 miljoen gulden in onder meer het beperken van geluidshinder.

Technische toelichting
Het CBS verkrijgt haar cijfers door een schriftelijke enquête onder bedrijven in de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie en de openbare nutsbedrijven (vooral energieproductie en -distributie).
Milieu-investeringen worden volledig toegerekend aan het jaar van ingebruikname. Dit levert pieken en dalen op in de tijdreeks van de milieu-investeringen. Bij interpretatie van de cijfers is het daarom nodig een periode van meerdere jaren in ogenschouw te nemen.

Milieulasten zoals in dit persbericht genoemd, zijn netto milieulasten. Deze bestaan uit de kosten van milieuactiviteiten die bedrijven zelf uitvoerden (kapitaalslasten van milieu-investeringen en lopende kosten, zoals bediening, onderhoud en toezicht van milieuvoorzieningen), de betaalde milieuheffingen en betalingen voor uitbestede milieuactiviteiten, verminderd met de ontvangen milieusubsidies.

Noot voor de redactie
Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het CBS in Voorburg, ing. J.H. van Riessen, tel. (070) 337 42 38. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.