Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren minimaal energielabel C hebben, maar hoe staat het er eigenlijk voor met de energielabel-C-verplichting? Vliegen de groene energielabels de deur uit of zijn kantooreigenaren hier nog helemaal niet mee bezig? RVO zocht het uit en heeft een schatting gemaakt van het aantal label-C-plichtige kantoren en hun energielabels. Het blijkt dat van 62.000 kantoren in Nederland die onder de verplichting vallen slechts 44% een energielabel heeft. Daarvan heeft 12% een te laag energielabel (labelklasse D of slechter) en deze voldoen dus ook nog niet aan de verplichting. 

Energielabel C-verplichting

Op basis van schatting van RVO zijn er zo’n 96.000 kantoren in Nederland (*). Van deze 96.000 kantoren zijn er naar schatting 62.000 kantoren die moeten voldoen aan de label-C-verplichting. Uit recente cijfers blijkt dat 44% van deze label-C-plichtige kantoren een energielabel heeft. Hierbij voldoet 32% van de label-C-plichtige kantoren aan de minimale eisen en heeft een groen energielabel van C of beter (**).

De overige 12% van de kantoren die al wel een energielabel heeft, betreft labelklasse D of slechter. Zij voldoen nog niet aan de verplichting. Daarnaast is voor 56% van de kantoren nog geen label geregistreerd en deze voldoen dus ook nog niet aan de verplichting. In aantallen gaat het om zo’n 20.000 kantoren met een groen label (A t/m C) en 7.000 kantoren met een rood label (D t/m G).

* Onder ‘kantoor’ rekenen we hier verblijfsobjecten met alleen een kantoorfunctie. Combi-kantoren worden hierin niet meegenomen. Dit zijn verblijfobjecten die, naast de kantoorfunctie, nog andere gebruiksfuncties hebben.
** In deze cijfers zijn niet meegenomen de kantoren waarvan het niet te bepalen is of ze label-C-plichtig zijn op basis van de bij RVO beschikbare gegevens.

Registraties

Ten opzichte van het totale kantorenplaatje (dus inclusief niet-label-C-plichtige kantoren) hebben de label-C-plichtige kantoren relatief vaak al een label geregistreerd (44% versus 38%). Dit gold dan vooral voor de labels C of beter, die werden het meest geregistreerd (32% versus 27%).

Sinds begin 2016 steeg het aandeel label-C-plichtige kantoren met een groen label elk jaar met gemiddeld 8 procentpunt. Dit betreft een ongeveer lineaire stijging. Begin 2016 waren er nog 5.000 groene labels en inmiddels dus (bijna) 20.000. Dit is een positieve ontwikkeling die eigenlijk nog moet versnellen.