Marjolein Dieperink, partner en advocaat bij AKD Benelux Lawyers, is per 1 januari benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel ‘Klimaatverandering en Energietransitie’ aan de rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam.

De leerstoel richt zich op het juridisch kader voor projecten die nodig zijn voor een CO2-neutrale samenleving. Deze projecten vragen om private investeringen binnen publieke kaders. Rode draad in het onderzoek en onderwijs binnen de leerstoel vormt daarom het te borgen evenwicht tussen publieke belangen als duurzaamheid en leveringszekerheid enerzijds en private belangen als investeringszekerheid en redelijke doorlooptijden anderzijds. Dit evenwicht dient zich te manifesteren in rechtszekere, efficiënte en toekomstbestendige wet- en regelgeving.

Onderzoekslijnen

De leerstoel van Dieperink omvat meerdere onderzoekslijnen. Eén daarvan betreft het identificeren van de overkoepelende thema’s en uitgangspunten van klimaat- en energiewetgeving. Bijvoorbeeld wat betreft publiek-private samenwerking, een gelijk speelveld voor marktpartijen en financiële participatie. Een tweede onderzoekslijn ziet op het stroomlijnen en versnellen van de overheidsbesluitvorming over klimaat- en energieprojecten. Bijvoorbeeld door de verdelingsprocedures voor schaarse vergunningen, subsidies en netcapaciteit beter op elkaar af te stemmen.

Maatschappelijke urgentie

De leerstoel is ingesteld door AKD. Met het instellen van deze leerstoel adresseren AKD en de VU de maatschappelijke urgentie van de klimaatverandering en de energietransitie en beogen zij door onderwijs en onderzoek een bijdrage te leveren aan het CO2-neutraal maken van de samenleving. De leerstoel zal worden gevestigd aan het Centre for Public Contract Law & Governance van de VU.

Marjolein Dieperink studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2001 is zij advocaat. In de periode 2006 – 2010 deed Dieperink daarnaast onderzoek naar verhandelbare ontwikkelingsrechten, waarop zij in 2010 cum laude promoveerde aan de VU. Voor haar dissertatie deed zij onderzoek naar de werking van verhandelbare ontwikkelingsrechten in de Verenigde Staten.