In dit rapport meldt het SCP een aantal positieve ontwikkelingen wat betreft de arbeidsmarktpositie van allochtonen, maar het Planbureau signaleert ook dat de werkloosheid onder allochtone jongeren snel oploopt en dat etnische minderheden nog steeds een structurele achterstand op de arbeidsmarkt hebben. Het SCP stelt, zoals het LBR en diverse minderhedenorganisaties dat eerder deden, dat juist nu de werkloosheid oploopt specifieke op minderheden gerichte maatregelen noodzakelijk zijn. Het SCP constateert echter tot zijn bezorgdheid een zekere moeheid om op minderheden gericht arbeidsmarktbeleid te voeren.

De Wet SAMEN verplicht bedrijven allochtone werknemers te registreren. Wanneer de wet wordt afgeschaft, raken de regering en maatschappelijke organisaties een belangrijk middel kwijt om ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en binnen de diverse bedrijfstakken te volgen. Registratie is verder van belang om mogelijke vormen van discriminatie en ook van onbedoelde achterstelling op te sporen. Verder is de Wet SAMEN een instrument om werkgevers die weinig of geen allochtonen in dienst hebben aan te sporen hun beleid te wijzigen. Dat dit geen overbodige luxe is, blijkt uit ander recent onderzoek waarin bijna een kwart van de werkgevers aangeeft bij voorkeur geen, of zelfs in geen enkel geval, allochtonen aan te nemen. (Een gekleurd beeld: Over beoordeling en selectie van jonge allochtone werknemers, E.W. Kruisbergen en Th. Veld, Koninklijke Van Gorcum, Assen, 2002.)

Volgens het Landelijke Overlegorgaan Minderheden (LOM), FORUM en het LBR, die in het verleden bedrijven en gemeenten aanschreven die niet aan de verplichtingen van de Wet SAMEN voldeden, is gebleken dat de weerstand onder werkgevers tegen de Wet SAMEN aanzienlijk is afgenomen.
In de door het kabinet voorgestelde vrijwillige registratie door werkgevers heeft het LBR echter geen vertrouwen. De door het kabinet voorgestelde oprichting van een ‘Landelijk Centrum Diversiteitsmanagement’ ziet het LBR ook niet als een werkelijk alternatief voor wettelijke verplichtingen.
Het LBR noemt het pijnlijk dat het kabinet de Wet SAMEN wil afschaffen terwijl zij onlangs, in haar 15e en 16e rapportage die is verricht in het kader van de Internationale Conventie ter uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie (CERD-periode 1998-juni 2002), nog zelf heeft opgemerkt dat de Wet SAMEN bijzonder effectief is.

Op 17 oktober stuurde het LBR een brief aan staatssecretaris Rutte en de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het kabinetsstandpunt inzake de Wet SAMEN. Het LBR hoopt dat de Tweede Kamer het voornemen van de regering om de Wet SAMEN af te schaffen zal corrigeren.