De TCFD, ook wel bekend als Taskforce on Climate-related Financial Disclosure, is in 2015 gemaakt door de FSB (Financial Stability Board) als een framework voor de financiële sector om de impact van klimaatverandering mee te nemen in hun bedrijfsprocessen en besluitvorming. Het framework is gemaakt met het doel om potentiële impact door klimaatveranderingen op de primaire bedrijfsprocessen in kaart te brengen. De TCFD is van origine op vrijwillige basis voor slechts de financiële sector van toepassing. Echter, sinds de nood voor actie van bedrijven om klimaatverandering tegen te gaan toeneemt, verandert de TCFD ook langzaam naar een wettelijk verplicht framework, bruikbaar voor alle sectoren. Zo is het in het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland verplicht om te rapporteren over de impact van klimaatverandering op het bedrijf volgens de TCFD. Dus, wat is de TCFD nou precies en hoe gebruik je dit framework?

Wat is de TCFD?

De TCFD is gemaakt omdat een groot probleem niet aangekaart werd: zonder klimaat gerelateerde financiële informatie kunnen de financiële markten hun klimaat gerelateerde risico’s en kansen niet kwantificeren. Dat terwijl de risico’s en kansen van klimaatverandering steeds groter worden. De snelle veranderingen en ontwikkelingen in regel- en wetgeving, nieuwe technologieën en het groeiende fysieke risico leiden tot herwaardering van vrijwel elke financiële activa van een bedrijf. Dus, de TCFD is ontwikkeld om dit probleem aan te kaarten. Het is bedoeld als raamwerk gebaseerd op consistente aanbevelingen voor de rapportage over klimaat gerelateerde risico’s en kansen. Het doel van de TCFD is transparante informatie verlenen voor o.a. investering doeleinden en andere financieel-gerelateerde besluitvorming.

De TCFD in vergelijking met andere frameworks

Er bestaat een groot scala aan klimaat gerelateerde rapportage standaarden. Soms kan het moeilijk zijn om te beoordelen wat nou precies de verschillen zijn en welk framework of standaard het beste bij jouw organisatie past. De TCFD differentieert zichzelf van andere frameworks door zichzelf te focussen op de financiële implicaties van klimaatverandering. Veel van de huidige frameworks richten zich op het rapporteren over klimaat gerelateerde informatie, zoals emissies, waterverbruik, energie, enzovoort. Echter, de vertaling naar de financiële implicaties van deze informatie mist vaak. Daarbovenop zorgen de gestandaardiseerde richtlijnen en aanbevelingen voor rapportage van de TCFD ervoor dat men de rapportages kan vergelijken tussen organisaties in dezelfde sector, industrie, of portfolio.

Thema’s en aanbevelingen

De TCFD kan gebruikt worden door elk bedrijf die klimaatverandering mee wil nemen in de besluitvorming van hun organisatie en effectief wil rapporteren over de klimaat gerelateerde risico’s en kansen. Om dat te doen, zijn er vier thema’s van aanbevelingen voor rapportage en besluitvorming gemaakt. Deze thema’s zijn: Governance, Strategie, Risicomanagement, en Metrics & targets.

Een belangrijk kenmerk van de thema’s is dat ze overkoepelend zijn, zoals in de afbeelding geïllustreerd wordt. Elk vorige thema is overkoepeld over de volgende en wordt bij elke stap tastbaarder.  Een korte uitleg per thema kan gevonden worden in de onderstaande tabel:

Governance Vermeld/rapporteer over de organisatie zijn governance beleid m.b.t. klimaat gerelateerde risico’s en kansen.
Strategie Vermeld/rapporteer over de werkelijke en verwachte effecten van klimaat gerelateerde risico’s en kansen op de korte, middellange en lange termijn- strategie en de financiële planning ervan daar waar nodig/materieel.
Risico-management Vermeld/rapporteer over hoe de organisatie klimaat gerelateerde risico’s identificeert, schat en managet.
Metingen & targets Vermeld/rapporteer de metingen en targets die gebruikt worden om de klimaat gerelateerde risico’s en kansen te schatten en managen.

Aanbevelingen worden gegeven voor elk van de vier thema’s. Bijvoorbeeld, op het laagste thema-niveau “Metrics & targets” wordt aanbevolen om te rapporteren over a) de metrics die gebruikt worden om klimaat gerelateerde risico’s en kansen te schatten, in lijn met de strategie en het risicomanagement beleid; b) minimaal scope 1 en 2, als materieel ook scope 3 GHG emissies en de gerelateerde risico’s; en als laatste c) beschrijf de targets die de organisatie zet en hoe ze deze gebruikt om de risico’s en kansen te managen.

Naast de vier thema’s, zijn er ook aanvullende handleidingen ontwikkeld speciaal voor de financiële sector en sommige niet-financiële sectoren (energie, transport, materialen en gebouwen, agricultuur, bos/hout producten). Deze zijn bedoeld om de sectorspecifieke overwegingen met betrekking tot klimaatverandering te belichten en een beter beeld te schetsen van de (potentiële) klimaat gerelateerde financiële effecten.

Lees het volledige TCFD-rapport en aanbevelingen hier.

Risico’s en kansen

De vier thema’s zijn gebaseerd op risico’s en kansen welke ontstaan door klimaatverandering. De TCFD ondersteunt ook in het herkennen van deze risico’s en kansen. Dit doen ze door twee verschillende risico’s te identificeren. Deze zijn respectievelijk transitie risico’s en fysieke risico’s. Transitie risico’s bestaan uit de risico’s die ontstaan uit de transitie van een high-carbon economie naar een low-carbon economie. Men kan hierbij denken aan regel en wetgeving, nieuwe technologieën en markt veranderingen voor de bevordering van mitigatie van klimaatverandering en aanpassing aan klimaatverandering. De natuur, snelheid en focus van deze transitie risico’s zullen bepalen hoe groot het financiële effect is.

Fysieke risico’s door klimaatverandering kunnen door een bepaalde plotselinge (acute) gebeurtenis ontstaan of door een lange-termijn shift in het klimaat. Fysieke risico’s kunnen financiële implicaties hebben voor een organisatie. Dit kan zowel direct als indirect zijn. Directe risico’s zijn bijvoorbeeld schade aan bedrijfspanden door extreme stormen (zoals we laatst in Nederland nog ervaren hebben). Indirecte risico’s kunnen ontstaan door, bijvoorbeeld, verstoringen in de waardeketen. Andere fysieke risico’s zijn beschikbaarheid en kwaliteit van water, voedselzekerheid en extreme temperaturen.

Hoewel er veel risico’s zijn, brengt klimaatverandering ook kansen met zich mee. Kansen ontstaan uit het efficiënter inzetten van resources, kostenbesparingen, adoptie van duurzame en besparende energiebronnen, ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, enzovoort. De kansen die ontstaan uit klimaatverandering zullen afhankelijk zijn van de regio, markt en industrie waarin de organisatie zit.

De afbeelding hieronder illustreert hoe risico’s en kansen door klimaatverandering een effect hebben op de financiële prestatie van een bedrijf.

Source: Final report – Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures

De 7 principes

Naast aanbevelingen, risico’s en kansen, is de TCFD ook gebouwd op zeven principes. Deze principes zijn gemaakt om een hoge kwaliteit van rapporteren te bereiken. Hiermee wordt het doel van transparante informatie verlenen over de potentiële financiële impact van klimaatverandering op het bedrijf verzekerd. De zeven principes zijn:

  1. Informatie is relevant;
  2. Informatie is specifiek en compleet;
  3. Informatie is duidelijk, gebalanceerd en begrijpelijk;
  4. Informatie is duidelijk over tijd;
  5. Informatie is vergelijkbaar tussen bedrijven binnen dezelfde sector, industrie of portfolio;
  6. Informatie is betrouwbaar, verifieerbaar en objectief;
  7. Informatie is periodiek beschikbaar

TCFD implicaties en voordelen

Bedrijven die het TCFD framework willen toepassen zullen verschillende voordelen beleven. Zo noteren bedrijven die het TCFD framework al hebben toegepast dat hun reputatie is verhoogd, een verlaagde druk van aandeelhouders en activisten, verhoogde diversiteit van investeerders, een hogere algemene bedrijfswaarde en een positief financieel effect.

Bedrijven stellen ook dat de TCFD strategisch gebruikt kan worden om klimaatverandering en de bijbehorende risico’s mee te nemen in alle besluitvorming zodat men een veerkrachtig bedrijfsmodel kan ontwikkelen. Bijvoorbeeld door kapitalen in te zetten op activiteiten die kansen bieden en uitfaseren bij activiteiten die risico’s met zich meebrengen. Een ander voordeel is dat de TCFD makkelijk toe te passen is in het huidige financiële rapportage proces.

Hoe kan de TCFD jou helpen?

De Taskforce wordt ondersteund door 31 internationale leden en meer dan 2,600 supporters wereldwijd. Als organisatie kan je je support voor de TCFD tonen via hun website. Hiermee toon je aan jezelf in te zetten om de TCFD aanbevelingen toe te passen bij eigen rapportage en moedig je anderen aan dit ook te doen.

De impact van de TCFD neemt ook toe nu het framework een bindende aard krijgt, zoals in het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland. Hier moeten alle “premium” beursgenoteerde bedrijven rapporteren volgens de aanbevelingen in de TCFD in 2023. Daarnaast wordt de TCFD door vele andere internationale accounting standaard setters gebruikt als basis voor het maken van wereldwijde standaarden met betrekking tot klimaat gerelateerde rapportages. De TCFD nu al toepassing zal dus voordelig zijn om te voldoen aan (aankomende of verwachte) regel- en wetgeving.

Laura Wevers, Consultant Intire