Impact Economy Foundation, B Lab Europe, Impact Institute en True Price hebben zich verenigd om CSRD.org te lanceren, een initiatief om te pleiten voor robuuste en zinvolle duurzame boekhoudregels in het kader van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De CSRD is een EU-richtlijn die strenge regels introduceert met betrekking tot de sociale en milieu-openbaarmaking van bedrijven. De organisaties dringen er bij de Europese Commissie op aan om openbaarmaking van klimaat- en biodiversiteitstransitieplannen verplicht te stellen.

Een belangrijke uitdaging die de campagne aanpakt, is het risico van verwatering van de voorgestelde Europese standaard voor duurzaamheidsrapportage (ESRS), een hoeksteen van de CSRD.

Zo stelt de Commissie ten eerste voor dat transparantie over broeikasgasemissies niet langer verplicht wordt, maar afhangt van de mate waarin emissies belangrijk zijn voor het rapporterende bedrijf, te midden van een klimaatcrisis. Ten tweede is het transitieplan dat bedrijven moeten opstellen om biodiversiteitsverlies tegen te gaan alleen vrijwillig en niet verplicht gesteld. Dit is alarmerend, vooral gezien de huidige biodiversiteitscrisis. Ten derde wil de Commissie ook de rapportage over adequate lonen, sociale zekerheid en de veiligheid van niet-werknemers, zoals uitzendkrachten en freelancers, vrijwillig maken. Deze kwetsbare groep verdient bescherming, geen onverschilligheid. Tot slot wil de Commissie de verplichting schrappen om informatie te verstrekken die beleggers nodig hebben om te voldoen aan hun verplichtingen voor duurzame financiering (SFDR). Dit zou leiden tot informatielacunes voor beleggers en duurzaam beleggen nog lastiger maken.

Bovendien is er bezorgdheid over de toewijzing van middelen door de Commissie voor dit initiatief, dat van cruciaal belang is voor het waarborgen van een duurzame en veerkrachtige economie. CSRD.org streeft ernaar de oorspronkelijke ambitie van de CSRD hoog te houden en pogingen om de uitvoering ervan te vertragen tegen te gaan. Door ervoor te zorgen dat deze beginselen worden gehandhaafd, ondersteunt het initiatief de overgang naar een duurzamere Europese economie.

Werner Schouten, directeur van Impact Economy Foundation: “CSRD.org is een oproep tot actie voor financiële instellingen, bedrijven en individuen die waarde hechten aan transparantie in de maatschappelijke impact van bedrijven. Door zich bij ons initiatief aan te sluiten, kunnen ze de implementatie van ambitieuze en effectieve regels voor duurzaamheidsboekhouding helpen bevorderen.”

De voorgestelde regelgeving zal voor het eerst milieu- en sociale kosten op de balansen van bedrijven brengen, wat een historische verschuiving markeert in de manier waarop bedrijven worden beoordeeld.

“Deze verandering zou investeerders, regelgevers en consumenten in staat kunnen stellen om echt duurzame bedrijven te onderscheiden van bedrijven die dat niet zijn, waardoor de markt gemakkelijker in staat is om de eerste te stimuleren en de laatste af te schrikken,” zegt Carlota Paula Coelho, Policy lead bij B Lab Europe.

“Deze campagne richt zich rechtstreeks op de dringende behoefte aan substantiële, niet afgezwakte, duurzame boekhoudregels”, zegt Michel Scholte, directeur van Impact Institute. “Als een bedrijf dat zich inzet om impact op de balans te brengen, zien we CSRD.org als een kans om een ambitieuze interpretatie van CSRD te maken, in plaats van verstrikt te raken in administratieve rompslomp en consultancykosten.”

Naast het verzamelen van belanghebbenden, zal CSRD.org deelname aan het openbare raadplegingsproces vergemakkelijken en op 19 juni om 10 uur CET een webinar organiseren om het belang van deze hervormingen verder te bespreken.

Over het CSRD.org Initiative

Het CSRD.org initiatief dient als een coalitie die verschillende belanghebbenden samenbrengt die geloven in het belang van transparantie over maatschappelijke effecten. Hij nodigt deze belanghebbenden uit zich aan te sluiten bij de inspanningen om een ambitieus KVO en uiteindelijk een duurzamere Europese economie te ondersteunen. De CSRD.org gaat in op het probleem dat lobby-inspanningen erop gericht zijn de voorgestelde rapportagevereisten in de voorgestelde Europese standaard voor duurzaamheidsrapportage (ESRS) af te zwakken en de tenuitvoerlegging van de richtlijn te vertragen. Als zodanig zorgt het initiatief ervoor dat de CSRD zijn oorspronkelijke ambitie behoudt en snel wordt uitgevoerd.

Voor meer informatie of om u aan te melden voor dit initiatief, bezoek www.csrd.org.