Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) heeft aan de minister van Buitenlandse Zaken schriftelijke vragen gesteld over de lobby en vertragingen in zowel het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op Europees niveau als de Wet Zorgplicht Kinderarbeid op nationaal niveau.

Vragen

 1. Hoe beoordeelt u de analyses van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (1) en een rapport van Corporate Europe Observatory (2) dat werkgeversorganisaties, waaronder VNO-NCW en BusinessEurope, op Europees niveau lobbyen tegen wetgeving voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) of voor het sterk afzwakken van toekomstige regels, terwijl op nationaal niveau wordt gelobbyd tegen nationale wetgeving omdat EU-regelgeving beter zou zijn?
 2. Wat vindt u van de analyse dat VNO-NCW op nationaal niveau actief pleit voor Europese IMVO-wetgeving, maar tegelijkertijd in Brussel er samen met koepelorganisatie BusinessEurope veel aan doet om dit te voorkomen en af te zwakken?
 3. Hoeveel gesprekken zijn er tussen 2019 en 2021 door de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU gevoerd over IMVO-wetgeving met belanghebbenden, uitgesplitst naar zowel het bedrijfsleven als het maatschappelijk middenveld?
 4. Hoeveel gesprekken hebben u of de Directeuren-Generaal (DG’s) van het ministerie van Buitenlandse Zaken tussen 2019 en 2021 gevoerd over IMVO-wetgeving met het bedrijfsleven?
 5. Hoeveel gesprekken hebben u of de DG’s van het ministerie van Buitenlandse Zaken tussen 2019 en 2021 gevoerd over IMVO-wetgeving met het maatschappelijk middenveld?
 6. Hoe vaak is een verzoek tot een gesprek over dit onderwerp met uw ministerie afgewezen (uitgesplitst tussen het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld)?
 7. Acht u de lobby betreffende dit onderwerp tussen het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld in balans? Hoe houdt u hiermee rekening in de ontwikkeling van toekomstige wetgeving?
 8. Hoe staat het met de uitvoering van mijn motie (nr. 35663-19) om de publieke en de private lobby meer met elkaar in balans te brengen?
 9. Waarom wordt er gewacht met de uitvoering van de Wet Zorgplicht Kinderarbeid – ondanks eerder gedane toezeggingen? (3) (4)
 10. Waarom heeft u de Kamer niet uit eigen beweging geïnformeerd over het niet (tijdig) toezenden van de Algemene Maatregel van Bestuur inzake deze wet?
 11. Waarom nog langer wachten met invoering van deze wet? Kunt u een tijdslijn maken van de planning betreffende de uitvoering van de Wet Zorgplicht Kinderarbeid? (5)
 12. Wanneer wordt EU-Richtlijn over gepaste zorgvuldigheid ingevoerd? Kunt u een tijdslijn schetsen met het moment van publicatie van het Commissievoorstel, de behandeling daarvan door lidstaten en de Raad van de EU, de invoering van eventuele Uitvoeringswetten in lidstaten en de uiteindelijk beoogde invoeringsdatum van de Richtlijn in de EU?
 13. Welke maatregelen heeft u tussen 2017 en 2021 genomen om de verantwoordelijkheid van bedrijven voor misstanden in hun ketens daadwerkelijk te bevorderen, naast alle verrichte evaluaties, consultaties en beleidsherzieningen?

                                                                                                                                             

 1. Somo, 21 mei 2021, “Verhinderen, vertragen, verzwakken”, somo.nl/nl/verhinderen-vertragen-verzwakken/
 2. Corporate Europe Observatory, 16 jui 2021, “Off the hook? How business lobbies against liability for human rights and environmental abuses”,  https://corporateeurope.org/en/2021/06/hook
 3. Kamerstuk 35830-XVII, nr. 1, vragen 50 en 51.
 4. Eerste Kamer, Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor BHenO inzake toezeggingen die aan de Eerste Kamer zijn gedaan, 31 maart 2020, www.eerstekamer.nl/behandeling/20200331/verslag_van_een_schriftelijk/f=y.pdf
 5. Staatsblad 2019, 401, Wet van 24 oktober 2019 houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid), zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-401.html