1
Bent u bekend met het onlangs door het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen (IVVV) uitgebrachte rapport Child Labour in Albania?1
2
Welke initiatieven heeft de Nederlandse regering, gezien de schending van onder andere de ILO-conventies 138, 182en het Verdrag voor de Rechten van het
Kind, in het kader van het EU-Voorzitterschap ontplooid om de in Albanië gesignaleerde problemen met betrekking tot kinderarbeid op de Europese politieke agenda te zetten?
3
Kan op EU-niveau actie worden ondernomen om kinderarbeid die in Albanië in woonhuizen van thuiswerkers wordt verricht te controleren? Zo ja, op welke wijze?
4
Bent u van oordeel dat de betrokken Italiaanse en West-Europese bedrijven die zich schuldig maken aan de schandalige praktijken in Albanië, moeten worden aangepakt?2 Zo ja, op welke wijze wilt u dat doen?
5
Bent u van oordeel dat West-Europese bedrijven in het kader van Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen mede verantwoordelijk zijn voor het aanpakken van dit
probleem? Zo ja, welke stimulerende activiteiten kunt en wilt u daartoe ondernemen?
6
Bent u bereid de betrokken bedrijven en/of lidstaten waar de moedervestigingen van deze bedrijven zich bevinden, op deze kwestie aan te spreken? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn? Kunt u de Kamer op de hoogte houden van de ontwikkelingen?

1 www.icftu.org., Ã??Mondiaal MagazineÃ??,
12november 2004.
2 Child Labour in Albania, p. 12/14.