1
Hebt u kennisgenomen van het Terres des Hommes-rapport Ã??Sweet
Hazards, Child labor on sugarcane plantations in the PhilippinesÃ???1
2
Op welke wijze komt in het huidige Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid
concreet tot uiting dat Nederland hoge prioriteit geeft aan het uitbannen van de ergste vormen van kinderarbeid?
3
Bent u bereid in Europese en andere bilaterale én multilaterale verbanden, in het bijzonder in ILO-verband, nadrukkelijk te wijzen opde gevaren van het werken met pesticiden in de landbouwsector, ook wanneer deze zich pas op lange termijn openbaren, in het bijzonder bij kinderen?
4
Bent u bereid ook in Europees verband aan te dringen op programma’s die de omstandigheden verbeteren van kinderen die werken in de landbouw in het algemeen en meer in het bijzonder op de suikerrietplantages in de Filippijnen?
5
Kunt u uitgesplitst naar de in het rapport genoemde lijst pesticiden2 aangeven welke (mogelijke) gezondheidsrisico’s deze pesticiden voor kinderen hebben?
6
Bent u tevens bereid, zonodig in Europees verband aan te dringen op onderzoek naar de effecten van (blootstelling aan) pesticiden op kinderen die in ontwikkelingslanden in de landbouw werken, zodat meer gegevens beschikbaar komen die pleiten voor een verbod van bepaalde pesticiden? Bent u voorts bereid op grond van het Terres des Hommes-onderzoek richtlijnen te doen (laten) opstellen die kinderen die gedurende hun werk direct en indirect worden blootgesteld aan pesticiden voldoende beschermen? Zo ja, opwelke termijn?
7
Deelt u de mening dat pesticiden die in het Noorden verboden zijn vanwege een onaanvaardbaar risico voor de gezondheid van mensen, minstens eenzelfde risico inhouden voor mensen in het Zuiden? Zo ja, bent u bereid in Europees en andere
internationale verbanden te werken aan het ontwikkelen van uniforme gedragsregels om de handel in deze producten te verbieden?
8
Bent u bereid Nederlandse ondernemingen die binnen het ORET- bedrijfslevenprogramma zaken doen met Filippijnse bedrijven, actief te stimuleren om ook in dit opzicht te werken aan maatschappelijk verantwoord ondernemen?

1 Boer, J. de, Sweet Hazards, Child labor on
sugarcane plantations in the Philippines, Terre
des Hommes Nederland, jl.
2 Ibid. p. 30.
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2004-2005 Vragen gesteld door de leden der Kamer
0405tkkvl2040520720
Sdu Uitgevers
‘s-Gravenhage 2005 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, Vragen