1
Klopt het dat u van 22 tot 26 november een missie van de Nederlandse regering leidt die in het teken staat van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?
2
Hebt u de delegatie van overlevenden van de Bhopalramp uit India, die begin november een bezoek heeft gebracht aan diverse politieke partijen en ministeries in Nederland
te woord kunnen staan?
3
Is bij u bekend dat de giframp in Bhopal voortduurt en dat daardoor ook tweede en derde generatie bewoners van de stad dagelijks geconfronteerd worden met de gevolgen van de ramp? Is u tevens
bekend dat nog steeds kinderen geboren worden met schadelijke gevolgen van het gif?
4
Deelt het huidige kabinet de mening van het vorige kabinet dat beleid rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen louter gericht kan zijn op het stimuleren van positief gedrag van bedrijven?2 Denkt u dat dit een voldoende garantie is om incidenten als de ramp in Bhopal te voorkomen? Zo niet, wat zal de regering doen om multinationale ondernemingen aansprakelijk te stellen als het wel misgaat?
5
Welke afspraken heeft u gemaakt tijdens de recente World Summit on Sustainable Development over de aansprakelijkheid van multinationale bedrijven voor milieuschade?
6
Vindt u dat DOW Chemicals de aansprakelijkheid voor de voortdurende ramp in Bhopal op zich dient te nemen?
7
Vindt u dat DOW Chemicals met haar weigering om verantwoording te nemen in India een juiste invulling geeft aan het begrip Ã??maatschappelijk verantwoord ondernemenÃ???
8
Bent u op de hoogte van het feit dat in Nederland DOW Chemicals in ieder geval zou zorgen voor de sanering van de vervuilde bodem en voor een adequate bescherming van omwonenden maar dat in India niet doet? Bent u van mening dat het gedrag van DOW Chemicals daarmee een duidelijk voorbeeld is van de dubbele standaarden die gehanteerd worden door multinationale ondernemingen? Vindt u dat Nederlandse bedrijven gebruik mogen maken van dergelijke dubbele standaarden?
9
Hoe gaat u dergelijke dubbele standaarden voorkomen opdat de Nederlandse investeringen in India minimaal aan de huidige Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu zullen voldoen?
10
Bent u op de hoogte van een initiatiefwetsvoorstel van de leden Koenders en Rabbae om multinationale bedrijven te verplichten om verslag uit te brengen over de milieu- en arbeidsomstandigheden die gepaard gaan met de productie door deze bedrijven in het buitenland (kamerstuk 27 905)? Bent u van plan om wettelijke maatregelen in te voeren als eerste stap om dubbele standaarden te bestrijden en
aansprakelijkheid voor milieuschade vast te leggen?
11
Bent u van plan om tijdens uw bezoek aan India een bezoek te brengen aan Bhopal om zelf onderzoek te doen naar de rol van DOW Chemicals bij de voortdurende schade aan mens en milieu ter plekke?
12
Kunt u op basis van uw waarnemingen in India en uw kennis over Bhopal en de rol van DOW Chemicals voor 1 januari 2003 aan de Kamer een voorstel sturen over uw plannen om maatschappelijk
verantwoord ondernemen bij in Nederland gevestigde multinationals te regelen? Ziet u daarbij het wetsvoorstel van de leden Koenders en Rabbae als een goede basis?