Op 19 juni stuurde Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, de kabinetsreactie op het advies ‘Naar een duurzame economie’ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) naar de Tweede Kamer. De kabinetsreactie noemt het advies een rijke beschouwing op transities en transitiebeleid in Nederland. Het kabinet ziet het advies als handvat om de complexe transitieprocessen (beter) hanteerbaar te maken voor de overheid op diverse terreinen, van energie tot kringlooplandbouw, van circulaire economie tot grote vraagstukken als wonen, bereikbaarheid, zorg en natuur.

De reactie bevat een beschouwing over strategische keuzes die het kabinet heeft gemaakt in zijn transitiebeleid, aan de hand van de door de Rli aangereikte ordening. Het kabinet onderschrijft onder meer het belang van een breed gedragen visie op een duurzame economie en verwijst daarbij naar de Groeistrategie over duurzaam economisch verdienvermogen voor Nederland en naar sectorale toekomstperspectieven zoals de Visie verduurzaming basisindustrie 2050.