Het kabinet stelt een speciale werkgroep in voor het verduurzamen van bedrijventerreinen. Die moet voorkomen dat ministeries langs elkaar heen werken met verschillende programma’s, en zo de verduurzamingsopgave voor ondernemers behapbaar houden. Dit schrijft minister Adriaansens in een brief aan de Tweede Kamer als reactie op het advies “Samen Werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen” dat de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli) op 31 oktober 2023 heeft uitgebracht.

“Ik zie het Rli-advies als belangrijke ondersteuning van de uitvoering van het Programma Ruimte voor Economie. In dit programma heb ik aangegeven dat ik de regietaak voor voldoende ruimte voor economische activiteit op mij neem. Het programma zal zich de komende jaren verder ontwikkelen in samenwerking met de andere departementen, regionale partijen en het bedrijfsleven. Het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen is daar een onderdeel van. Een gecoördineerde aanpak kan ertoe leiden dat er door de synergie meer mogelijk is dan vanuit iedere opgave op zich. Denk aan het beter benutten van bestaande bedrijventerreinen in combinatie met verduurzaming. Dit helpt bij de ruimtelijke opgave als gevolg van de energie- en circulaire transitie of dat er betaalbare bedrijfsruimten ingepast kunnen worden. In reactie op het advies van  de Rli, kondig ik daarom een interdepartementale werkgroep aan, die als taak heeft om een beter overzicht te creëren in aanpakken en programma’s voor de verduurzaming van bedrijventerreinen.

Dit betekent dat mijn ministerie in samenspraak met alle andere betrokken ministeries inventariseert welke programma’s er vanuit het Rijk (beleid/uitvoering) zich richten op verduurzaming bedrijventerreinen en met welk specifiek doel. Dit overzicht analyseren we, waarbij we zoeken naar overlap, conflicten, concurrentie, blinde vlekken en de werkbaarheid voor ondernemers op bedrijventerreinen. Deze analyse bespreken we interdepartementaal, waarbij we een antwoord formuleren op de vraag wat nodig is om de inzet vanuit het rijk rondom verduurzaming van bedrijventerreinen efficiënter, effectiever en ondernemersgerichter te krijgen. Het uiteindelijke doel van de interdepartementale werkgroep is om de regierol van de Rijksoverheid op het gebied van verduurzamen van bedrijventerreinen vorm te geven. Vanzelfsprekend zal deze werkgroep ook verbindingen leggen met de belangrijkste externe stakeholders.

Zo kan ik ook goede verbindingen maken met andere belangen die raken aan bedrijventerreinen, zoals het Programma Mooi Nederland (BZK), Agenda Natuurinclusief (LNV), Werklandschappen van de Toekomst, Mobiliteitsvisie 2050 (IenW), Landelijk Actieprogramma Netcongestie (EZK), het traject Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen en het Nationaal Programma Circulaire Economie (IenW). Samen bevordert dit werkgelegenheid én leefbaarheid.

Daarnaast worden de aanbevelingen van het Rli opgepakt via drie sporen:

  1. Het opzetten van pilots voor toekomstbestendige bedrijventerreinen
  2. Het versterken van de organisatiegraad
  3. Het versterken van de uitvoeringskracht”