Het kabinet wil het concurrentievermogen van Nederland versterken en tegelijkertijd de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie terugdringen. Nederland wil in internationaal verband naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050 en een aandeel van zestien procent duurzame energie in 2020.

Deze ambities creëren kansen op terreinen als drinkwater, schone lucht, schaarse grondstoffen en voedsel. Innovatieve ondernemers en bedrijven pakken die kansen en spelen met duurzame producten en diensten steeds meer in op de groeimarkten van de toekomst.

Het kabinet gaat groene groei stimuleren door bijvoorbeeld wet- en regelgeving aan te passen omdat regels belemmerend kunnen werken voor groene innovaties of voor duurzaam handelen. Deze regels worden aangepakt en er komt meer ruimte voor experimenten in de Omgevingswet. Ook het Nationaal energieakkoord van de SER, doelen voor CO2 reductie in 2020/2030 en een aangepast afvalbeleid dragen bij aan groene groei.

Het kabinet werkt samen met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Het Centraal Bureau voor Statistiek houdt de voortgang van de groene groei ambitie in de gaten.