Wiegman diende onlangs Kamervragen in over de rol van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)-criteria bij de keuze voor een nieuwe huisbankier. De minister antwoordde daarop dat MVO-criteria hierbij geen enkele rol speelden. De ChristenUnie wil dat het Nederlandse beleid voor MVO uitgangspunt is op onderwerpen als klimaat, mensenrechten, arbeidsrechten en wapens voor de RBS. Ook het beloningsbeleid van de managers valt hieronder.

Over het groene denkwerk van het WI is Wiegman tevreden: ,,Het waardenkader in deze publicatie vind ik erg goed. Uit deze publicatie
blijkt dat Nederland veel meer werk kan maken van bio-energie. Het kabinet moet dan wel eerst een nóg sterker besef van urgentie erkennen voor energiebesparing en het zoeken naar duurzame alternatieve energiebronnen.”

Vanmiddag werd er om 15.00 uur een symposium gehouden over de publicatie van het WI. Zie: http://wi.christenunie.nl/duurzaamheid.