De ministerraad heeft ingestemd met een nieuw plan van aanpak om de inkoop door overheden duurzamer te maken. Het plan dat door vijf ministeries is opgesteld moet inkopers bij de Rijksoverheid en andere overheden eenduidige criteria en instrumenten geven om maatschappelijk verantwoord in te kopen. Ook worden leveranciers hierdoor uitgedaagd meer duurzame producten en diensten te leveren. Bovendien wordt afgesproken dat alle partijen meer kennis over duurzame inkoop en in de praktijk bewezen voorbeelden met elkaar gaan uitwisselen.

Bij maatschappelijk verantwoord inkopen worden producten en diensten getoetst op het effect dat ze hebben op bijvoorbeeld het milieu, de welvaart en de gezondheid. Criteria als duurzaam grondstoffengebruik, de uitstoot van broeikasgassen en sociale voorwaarden worden daarmee onderdeel van het inkoopbeleid. Bij duurzame inkoop kan het uiteenlopen van kantoorartikelen tot het gebruik van bouwmaterialen bij nieuwbouw en renovatie.

Het nieuwe plan van aanpak sluit aan op de duurzaamheidsambities van het kabinet zoals vastgelegd in het Energieakkoord, de Lokale Klimaatagenda en het programma Van Afval naar Grondstof. Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor de duurzaamheidscriteria. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties coördineert de rijksinkopen en het ministerie van Economische Zaken zet in op de kansen die duurzaam inkopen biedt voor innovatie en het Nederlandse bedrijfsleven. De ministeries van Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn verantwoordelijk voor de sociale voorwaarden.