Hierbij bied ik mede namens de Ministers voor Wonen en Rijksdienst, van Economische Zaken, van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord inkopen aan zoals toegezegd tijdens het AO Duurzaamheid van 5 februari 2015 (Kamerstuk 30 196, nr. 299) en bij brief met Kamerstuk 30 196, nr. 318 van 10 juni 2015.

Het Plan van aanpak is gezamenlijk opgesteld door de departementen IenM, BZK, EZ, SZW en BZ en is afgestemd dan wel besproken met vertegenwoordigers van provincies, gemeenten, de Unie van Waterschappen, maatschappelijke partijen en bedrijfsleven. Om invulling te geven aan het Plan van aanpak zijn enkele, door overheden en bedrijfsleven goed bezochte, workshops georganiseerd, waarvan de resultaten zijn benut in dit Plan van aanpak.

Maatschappelijk verantwoord inkopen (ook wel duurzaam inkopen genoemd) betekent dat bij de inkoop van producten, diensten en werken de effecten op people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit/prosperity (winst/welvaart) worden meegenomen. Het kabinet hecht aan een verdere stimulans van maatschappelijk verantwoord inkopen en wil gebruik maken van de energie, kennis en ervaring die veel partijen in ons land hebben op dit gebied. Uitgaande van de eigen verantwoordelijkheid van medeoverheden voor hun inkoop stuurt het Rijk daarbij aan op een gezamenlijke aanpak voor maatschappelijk verantwoord inkopen. De kerngedachte daarbij is om MVI meer in te zetten om de duurzaamheidsambities van de eigen organisatie te realiseren.

De ontwikkelrichting voor MVI verschuift hierbij van het toepassen van minimumeisen naar het aanmoedigen en/of uitnodigen van leveranciers om zo duurzaam mogelijke producten en diensten te leveren.

Het Plan van aanpak richt zich deels op nieuwe activiteiten zoals het samen met medeoverheden formuleren van duurzaamheidsambities voor MVI, het inrichten van een periodieke monitoring en deels op de intensivering van bestaande activiteiten waaronder het vergroten van de uniformiteit, het versterken van de effectiviteit en op het verbeteren van de implementatie. Het delen van kennis en beste praktijkvoorbeelden is daarbij cruciaal.

De rijksoverheid mobiliseert koplopers om gezamenlijk best practices te delen en stimuleert andere overheden en bedrijven deze voorbeelden te volgen. Niet alleen qua ambities, maar ook in uitvoering en het transparant maken daarvan. Hiertoe stelt de rijksoverheid concrete doelstellingen en zet initiatieven op in de eigen bedrijfsvoering en communiceert daar actief over.

Met bijgevoegd Plan van aanpak wordt maatschappelijk verantwoord inkopen meer en effectiever ingezet voor duurzaamheidsambities, zoals de Lokale Klimaatagenda/Klimaatcoalitie, SER Energieakkoord, het terugdringen van schendingen van de mensenrechten in de productieketen, het programma Van Afval naar Grondstof en andere beleidsprioriteiten.

De beleidsdepartementen zijn en blijven beleidsverantwoordelijk voor de binnen hun portefeuille vallende thema’s en de mede via maatschappelijk verantwoord inkopen te realiseren beleidsdoelen. De Minister voor Wonen en Rijksdienst coördineert en faciliteert dat rijksinkopers maatschappelijk verantwoord inkopen toepassen.

In dit Plan van aanpak zijn de motie Van Veldhoven met Kamerstuk 34 000XII, nr. 3, ingediend tijdens de begrotingsbehandeling van IenM alsmede toezeggingen over duurzaam inkopen en groene groei in de brief met Kamerstuk 30 196, nr. 307 van de Minister van EZ van 8 april 2015 verwerkt. Tevens zijn de volgende moties uit het VAO Duurzaamheid van 16 juni 2015 verwerkt: motie Dik-Faber met Kamerstuk 30 196, nr. 322, motie Dijkstra met Kamerstuk 30 196, nr. 330, motie Cegerek met Kamerstuk 30 196, nr. 327, motie Cegerek met Kamerstuk 30 196, nr. 328 en motie Cegerek/Van Veldhoven met Kamerstuk 30 196, nr. 333 (was nr. 329).

Met alle betrokken partijen zal uitwerking gegeven worden aan het plan van aanpak. Uw Kamer ontvangt periodiek een rapportage over de voortgang van de acties.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,W.J. Mansveld