Steeds meer bedrijven willen naast economisch rendement ook maatschappelijk impact maken. Ook Koninklijke BAM Groep nv kijkt sinds enkele jaren bewust naar haar rol in de maatschappij. Tom Blankendaal, senior sustainability manager, vertelt over hoe BAM het bedrijfsleven met lokale netwerken verbindt, wil bijdragen aan sociaal vitale wijken en waarom het bedrijf eigenlijk deze rol wil oppakken.

BAM initieert, ontwikkelt, bouwt en onderhoudt projecten op het gebied van wonen, werken, transport en recreatie. Het bedrijf is dan ook veel op het fysieke terrein bezig, zowel in Nederland als wereldwijd. Het bouwconcern heeft een eigen duurzaamheidsafdeling, waar wordt gewerkt aan verduurzaming binnen projecten van de bedrijfsonderdelen bouw en vastgoed, infrastructuur en publiek-private samenwerking. Daarbij focust BAM zich op drie hoofdthema’s: Climate Positive, Resource Positive en People Positive. “Deze strategie omvat een aanpak van klimaatverandering en CO2-reductie, het reduceren van grondstoffenverbruik en de beweging naar een circulaire economie. Ook gaat het over onze rol als grote onderneming in de maatschappij, hoe we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen betrekken bij onze bouwprojecten, wat we doen voor goede doelen en hoe we meer impact kunnen hebben, met name op projectniveau”, vertelt Blankendaal. Die maatschappelijke missie zorgt dat BAM bijvoorbeeld op lokaal vlak meewerkt aan Girlsday, wat zich inzet voor meer meisjes en vrouwen in de bèta, techniek en ICT, en statushouders lesgeeft aan de ToekomstAcademie Utrecht over de bouw in Nederland en een mogelijke carrière binnen de bouwsector.

Inspiratie en doelen stellen

Inspiratie voor de maatschappelijke missie haalt BAM uit de Global Goals for Sustainable Development, opgesteld door de Verenigde Naties als nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030, waarin het creëren van partnerships is opgenomen (SDG17). “We kijken waar we kunnen overlappen en versterken. We organiseren bijvoorbeeld jaarlijks een stakeholderdialoog en nodigen hierbij allerlei partners uit om samen te werken aan een duurzame toekomst. Dit jaar stonden thema’s als de energietransitie, de circulaire economie, healthy urban livingsmart cities en smart mobility centraal”, zegt Blankendaal. “We realiseren ons heel goed dat BAM grote maatschappelijke vraagstukken niet alleen kan oplossen, daarom is actieve samenwerking met de hele keten nodig. We leggen dus ook juist dit soort vraagstukken op tafel met de vraag hoe we elkaar kunnen versterken.”

Ook bij BAM begint duurzaamheid steeds meer te leven volgens de sustainability-manager. “Anders dan vijf jaar geleden, wordt de duurzaamheidsafdeling nu vaak gevraagd mee te denken bij nieuwe en lopende projecten om op meer vlakken winst te behalen dan alleen op financieel vlak. Dat zie je ook terug in onze duurzaamheidsverslaglegging. Natuurlijk moet de businesscase nog altijd sluitend zijn, maar we maken bijvoorbeeld duidelijk dat je niet alleen naar de initiële investering moet kijken, maar naar de totale levensduur en kosten. Wat levert een duurzaamheidsmaatregel straks op in de gebruiksperiode? Vaak valt de uitkomst dan de andere kant op.”

Het belemmerende rechtvaardigheidsprincipe

Ook de Ellen MacArthur Foundation met haar Circular Economy 100 vormt voor BAM een inspiratiebron. “Daarvan zijn ook andere multinationals lid, een gezelschap waarmee we samen aan kennis en ervaring bouwen om het proces te versnellen naar een circulaire economie. Voor de energietransitie werken we onder andere aan het programma Stroomversnelling, samen met andere bouwbedrijven en woningcorporaties. We renoveren sociale huurwoningen van energielabel G naar energieneutraal, ook bekend als nul-op-de-meter.” Een ware uitdaging volgens Blankendaal. “Nu we in staat zijn om energieneutrale woningen te bouwen, is de volgende stap de afhankelijkheid van het energienet kleiner maken. Momenteel doen we met een Europees consortium onderzoek naar de mogelijkheid van het installeren van een buurtbatterij om de energievraag lokaal op te wekken.”

De interne motor

Van opdrachtgeverszijde krijgt een bouwconcern als BAM ook te maken met steeds meer duurzaamheidscriteria in aanbestedingstrajecten. Daarom is het voor het binnenhalen van werk van belang om een duurzame aanpak te hebben. Maar ook daarbuiten voelt CEO Rob van Wingerden zich geroepen duurzaamheid een plaats te geven in de ondernemingsstrategie. “De gletsjers smelten weg en dan kun je toekijken of in actie komen. Van Wingerden koos voor verandering. Die besluitvorming op het niveau van het Raad van Bestuur is cruciaal wil je duurzaam ondernemen”, zegt Blankendaal.

Ook vanuit de kant van talentmanagement ziet de sustainability manager dat de duurzaamheidsambities van bedrijven steeds waardevoller worden. “Het maatschappelijk bewustzijn groeit en vooral de jongere generatie is veel meer betrokken op dit vlak. Je moet meer nadenken over de impact die je genereert, want dit wordt steeds meer zichtbaar. Wil je jong talent aantrekken? Dan is een duurzame reputatie van belang.”

Dit interview is eerder gepubliceerd op de website van Platform 31