Wie is en wat doet André Veneman?

Ooit begonnen als arts in de tropen, heb ik nu de mooiste baan bij AkzoNobel met verantwoordelijkheid voor Duurzaam ondernemen en daarnaast voor Gezondheid/ Veiligheid en Milieu: “Corporate Director Sustainability / HSE”. ‘k Hoop overigens dat nog vele collega’s net zoveel plezier en voldoening in hun werk hebben en er dus ook van overtuigd zijn dat ze de mooiste functie in ’t bedrijf hebben.

Waarom heeft AkzoNobel voor 2008 het MVO-verslag geïntegreerd met het (financiële) jaarverslag?

Duurzaam ondernemen is inmiddels ingebouwd in alle bedrijfsprocessen ( van inkoop en research en development, tot produkt-ontwikkeling, produktie-processen en verkoop ). Het is bovendien ingebed in de gewone, dagelijkse management processen ( van company balanced scorecard, tot prestatie indicatoren, monitoring, review en audit ). Er komt dan een punt waarop het logischer is om over duurzaamheid te rapporteren in het gewone jaarverslag dan in een speciaal, separaat duurzaamheidsverslag. We hebben tenslotte 1 bedrijfsstrategie, gebaseerd op Value ( financiele waarde) en Values ( duurzaamheid) – dus daar willen we ook in 1 verslag over rapporteren.

Denkt u ook dat de integratie van verslagen een grote trend gaat worden?

Ja, want alle bedrijven moeten zich voorbereiden op een wereld met economische groei, een enorme bevolkingstoename, schaarste aan grondstoffen en een hoge prijs op de uitstoot van CO2. Er is geen alternatief: duurzaam ondernemen is geen luxe, maar randvoorwaarde voor economisch succes of sterker nog: randvoorwaarde voor het voortbestaan van bedrijven.
Zo groeit er momenteel in record tempo een nieuwe middenklasse van 2 miljard aardbewoners die ook van welvaart willen genieten. Tegelijkertijd is onze footprint op planeet aarde nu al aanzienlijk groter dan wat die ene planeet kan leveren. Dus we hebben absoluut een markt- transitie nodig gebaseerd op het verlagen van CO2 uitstoot, het verbeteren van energie-efficientie, het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en hernieuwbare energie bronnen, duurzaam gebruik van zoet water. Bij AkzoNobel vertaalt zich dat in produktinnovaties: poederverf en watergedragen verven voor nieuwe toepassingen, zoals licht reflecterende of hittewerende verf en door het vervaardigen van licht gewicht materialen en isolatiematerialen, door het maken van zepen die volledig afbreekbaar zijn en het oppervlakte water niet vervuilen.
Als onze produkten een lagere ecologische footprint hebben dan die van concurrenten, noemen we dat eco-premium produkten. Aan de hand van scherpe doelstellingen en targets, moet elke Business Unit daaraan bijdragen.

Zodra duurzaamheid onlosmakelijk verbonden is met de dagelijkse bedrijfsvoering kan er alleen nog maar integraal gerapporteerd worden. Het maken van twee aparte rapporten zal daarbij steeds meer als een onnatuurlijke opsplitsing ervaren worden.

Hoe werkt duurzaamheid door in het (nieuwe) beloningsbeleid bij AkzoNobel?

Net als andere bedrijven, heeft AkzoNobel nu ook last van de economische crisis: dus we richten ons op de korte termijn zeker ook op customer, cost en cash. Tegelijkertijd zijn we ervan overtuigd dat duurzaam ondernemen en innovatie de beste uitweg zijn uit deze crisis.
50% van de variabele beloning van de top managers, inclusief Raad van Bestuur, is vanaf 2009 gekoppeld aan duurzaamheid. We gebruiken de Dow Jones Sustainability World Index om ons jaarlijks te meten aan 90 collega’s in de chemie-sector. Hierin loopt AkzoNobel echt voorop in Europa.

Staat AkzoNobel dit jaar weer nr 1 in de DJSI sector chemie?

Het is vooral dringen aan de top – vooruitgang boeken op ons pad naar duurzame bedrijfsvoering, is als een bewegend doel – want de koplopers onder onze concurrenten zitten ook niet stil en boeken voortdurend vooruitgang. Dus een nummer 1 positie voor AkzoNobel zou prachtig zijn, maar de echte doelstelling is om onszelf scherp te houden door ons beleid jaarlijks te analyseren en te vergelijken met onze concurrenten – en hen vervolgens natuurlijk voor te blijven.

Welke opvallende nieuwe zaken kunnen we nog meer verwachten bij AkzoNobel op gebied van duurzaamheid?

Bij AkzoNobel meten we onze carbon- footprint / eco – footprint over de hele waardeketen. Dus vanaf de extractie van grondstoffen tot aan het eindgebruik: van cradle to gate; en van gate to grave. Dat betekent dat we ook van onze toeleveranciers verwachten dat ze aan onze CO2 reductie doelstellingen bijdragen. En met klanten werken wij hard aan oplossingen die hun CO2 uitstoot verlagen. Dus dat klassieke – moreel beladen begrip – verantwoord ketenbeheer vertaald zich in hoog tempo in een zakelijk begrip: door open innovatie samen met je toeleveranciers en met vooruitstrevende klanten willen we het maken van duurzame produkten en produktieprocessen versnellen. En vergis je niet: die open innovatie is ook kansrijk met toeleveranciers en klanten in de nieuwe opkomende economien.

Als er gezien de crisis ontslagen vallen, gaat dat dan ook op “duurzame” wijze?

Ons bedrijf heeft een track record van verantwoord herstructuren; met als basis individueel maatwerk en het nastreven van werk-naar-werk oplossingen. Juist ook in minder goede economische tijden blijven deze principes overeind.

Hoe zit het met het nieuwe duurzame hoofdkantoor van AkzoNobel in Amsterdam?

Ook hier geldt het uitgangspunt van geen woorden, maar daden. Het nieuwe kantoor zal zowel met betrekking tot het exterieur als het interieur zoveel mogelijk volgens het cradle to cradle principe gebouwd worden. Het is gelukkig steeds vanzelfsprekender geworden om duurzaamheid ook uitgangspunt te laten zijn bij inrichting van kantoren, bestellen van lease auto’s, verminderen van vliegreizen etc. Het was voor ons goed om – volgens de 80/20 regel – met duurzaamheid te beginnen in de produktie-processen Medewerkers kwamen daarna zelf met allerlei suggesties om duurzaamheid ook in de kantooromgeving door te voeren.

Is MVO over de top? Er zijn toch niet zo veel inhoudelijke ontwikkelingen meer?

Het zal wel anders gaan heten, zoiets als Met Gezond Verstand Ondernemen.
Je hebt niet veel hersens nodig om te ontdekken dat de 3 macro- economische trends van enorme populatie groei, schaarste aan grondstoffen en klimaatverandering een markt-transitie en misschien wel een nieuwe industriële revolutie zullen veroorzaken.
People, Planet, Profit: de Profit is het eindresultaat voor die bedrijven die in staat zijn duurzame produkten te maken voor een groeiende populatie en met datgene wat onze ene Planeet ons te bieden heeft. Wie die omslag tijdig maakt behoort tot de Winners, de overigen zullen Verliezer zijn.

Wil je verder nog iets kwijt?

Er is een Inconvenient Truth: in de ontwikkelde landen is de Total Footprint on the Planet veel te hoog; duurzaamheids-initiatieven zijn in dat opzicht vaak nog kleine stapjes in de goede richting; duurzaam ondernemen, – produceren, – consumeren zal dus in versnelling moeten komen.
In Technologisch opzicht kan het: er zijn Convenient Solutions voor die Inconvenient Thruth.
En ook vanuit Leiderschapsperspectief ontstaan er een nieuwe beweging: in ons bedrijf is het opmerkelijk dat steeds meer jonge mensen – generatie Y – zich opwerpen als ambassadeurs voor de grote sprongen vooruit. It’s time for the next generation!