Energieteams
Het energiecoördinatieteam bespreekt iedere zes weken de voortgang en een energieactieteam voert op pandniveau maatregelen uit. De basis voor alle maatregelen is het besparingsprogramma dat is vastgesteld in het managementteam. Resultaat moet zichtbaar zijn. Een goed energiemanagementsysteem is daarom onontbeerlijk. Door nauwkeurige registratie kan de trend in elk gebouw goed in de gaten worden gehouden.

PC’s
Duidelijk meetbaar is het effect van een systeem waarbij alle pc’s die om 18.00 uur niet zijn ingelogd, worden uitgeschakeld. Vanaf 4.00 uur worden alle 40.000 pc’s gefaseerd aangezet, zodat ze rond 6.00 uur weer aanstaan. Om 10.00 uur gaan de niet-ingelogde pc’s weer uit. Deze slimme afkoppelregeling levert een besparing op van 10 miljoen kilowattuur per jaar. De terugverdientijd was drie maanden.

Klimaatinstallaties
Ook het optimaal afstellen van de klimaatinstallaties kan leiden tot een energiebesparing van 5 tot 35 procent. En het zorgt voor een drastische vermindering van het aantal klachten, bij ING van 600 tot 200 per maand.

Eind 2007 wil de bank CO2-neutraal zijn. Om dit te bereiken zijn energiebesparingsprogramma’s verbeterd of uitgebreid, is groene stroom ingekocht en wordt uitstoot gecompenseerd door herbebossing.

ING werkt niet alleen aan milieuefficiëntie vanwege het milieu, maar ook om financiële redenen. Het sluit goed aan bij het beleid op het gebied van Verantwoord Ondernemen en het past bij de doelstelling om te voldoen aan de wet- en regelgeving op dit gebied.

Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie (MJA)
De eerste Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie (MJA) voor banken was de directe aanleiding om energie-efficiëntie op de agenda te plaatsen. De cijfers van MJA1 zijn niet zo succesvol. De doelstelling van 25 procent energie-efficiëntie wordt lang niet gehaald. Dit komt onder meer omdat de it-capaciteit toenam en er per kantoor inmiddels meer medewerkers werken. MJA1 had wel tot gevolg dat er veel maatregelen zijn genomen om het energiegebruik terug te dringen. Zonder die maatregelen zou het verbruik met 11 procent zijn toegenomen. ING treedt daarom ook toe tot MJA2 die naar verwachting medio 2008 van start gaat.

Bron: Facto Magazine, december 2007