IKEA Foundation ondersteunt CO2-Prestatieladder in Europa

De CO2-Prestatieladder heeft zich in de afgelopen 12,5 jaar ontwikkeld tot het succesvolste maatschappelijk verantwoord inkoop (MVI ) instrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Door toenemende internationale interesse gaat Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) de komende 1,5 jaar onderzoeken of de CO2-Prestatieladder ook in Europa kan worden ingezet. SKAO krijgt daarbij financiële ondersteuning van de IKEA Foundation. De IKEA Foundation werkt samen met sterke strategische partners die innovatieve benaderingen toepassen om klimaatverandering tegen te gaan.

Het versnellen van CO2-reductie door duurzaam inkopen

Het project ‘Accelerating carbon emission reduction through the power of procurement, by dissemination of the CO2 Performance Ladder in Europe’ heeft als doel CO2-reductie in Europa te versnellen door duurzame inkoop te stimuleren middels de CO2-Prestatieladder. SKAO gaat samen met Europese aanbestedende diensten onderzoeken hoe zij met de CO2-Prestatieladder impact kan maken door het instrument in te zetten bij aanbestedingen. De inzet van de CO2-Prestatieladder leidt tot een versnelde CO2-reductie bij bedrijven, projecten en ketens.

SKAO zal tijdens het project nauw gaan samenwerken met het International Institute for Sustainable Development (IISD). IISD is een onafhankelijke denktank en staat voor het versnellen van oplossingen voor een stabiel klimaat, duurzame hulpbronnen en eerlijke economieën.

De komende 1,5 jaar gaat SKAO samen met IISD middels onder andere een quick scan en een haalbaarheidsstudie onderzoeken welke Europese aanbestedende diensten geïnteresseerd en geschikt zijn om de Ladder toe te passen. Tot de scope van het project behoren niet alleen publieke aanbestedende diensten (ministeries, provincies, steden, etc.), maar er zal ook gekeken worden naar internationale ‘buyergroups’ en netwerken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Europese railnetwerk.

Waarom duurzaam inkopen?

Duurzaam inkopen geeft bedrijven een belangrijke prikkel om duurzaam te ondernemen. Als er in Europa duurzamer wordt ingekocht dan kunnen er verschillende problemen tegelijk worden opgelost: het klimaat krijgt meer aandacht en tegelijkertijd wordt er groei gecreëerd bij bedrijven die duurzaam ondernemen.

Europese overheden geven jaarlijks ongeveer 1,8 biljoen euro uit, wat ongeveer 14% van het bruto binnenlands product van de EU vertegenwoordigt. Hoewel MVI wordt beschouwd als een effectief beleidsinstrument om klimaatverandering tegen te gaan, worden veel Europese landen nog steeds geconfronteerd met bepaalde obstakels bij de uitvoering van een dergelijk beleid. Eén van de problemen is dat er een gebrek is aan praktische duurzaamheidsinstrumenten.

CO2-Prestatieladder

De Ladder werkt tweeledig: als CO2-managementsysteem en als duurzaam inkoopinstrument. Er zijn meer dan 3500 organisaties gecertificeerd voor het CO2-managementsysteem van de CO2-Prestatieadder en meer dan 150 opdrachtgevers zetten de CO2-Prestatieladder in bij aanbestedingen. Uit onderzoek van SKAO blijkt dat in één op de tien Europese aanbestedingen in Nederland de CO2-Prestatieladder wordt gebruikt. Opdrachtgevers die de CO2-Prestatieladder inzetten als MVI-instrument geven bedrijven gunningvoordeel bij aanbestedingen. Hoe hoger het ambitieniveau van het bedrijf, hoe hoger het gunningvoordeel bij aanbestedingen.

Over de IKEA Foundation

De IKEA Foundation is de filantropische tak van de INGKA Foundation, de eigenaar van de Ingka Group (IKEA bedrijven). De foundation richt zich op het verbeteren van het leven van kwetsbare kinderen, door hun families in staat te stellen een duurzaam levensonderhoud te creëren en klimaatverandering tegen te gaan. Op het gebied van tegengaan van klimaatverandering werkt de IKEA Foundation samen met sterke strategische partners die innovatieve benaderingen toepassen om grootschalige resultaten te bereiken. De IKEA Foundation gelooft in de onvoorwaardelijke samenwerking tussen landen, overheden, bedrijven en mensen voor het creëren van een betere toekomst. Daarom ondersteunen zij programma’s die nieuwe en ongekende samenwerkingen tussen bedrijven, het maatschappelijk middenveld en overheden bevorderen.

We zijn trots op ons nieuwe partnerschap en steunen de CO2-Prestatieladder van SKAO graag“, zegt Edgar van de Brug, programmamanager Climate Action van de IKEA Foundation. “Het kopen van goederen en diensten van bedrijven die aan strikte emissienormen voldoen, zal regeringen helpen dichter bij hun doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te komen. Het is een manier voor overheden om hun koopkracht te gebruiken om een groene revolutie teweeg te brengen in bedrijven en hun toeleveringsketens.”