Gasunie winnaar beste milieuverslag
Het verslag van de Gasunie valt op door haar duidelijke visie op duurzaamheid naast informatie over de activiteiten die in dit kader zijn ontplooid.
De registratie van verbruik, afval en emissies per locatie laat een analyse op microniveau toe, waardoor aan de betrokkenheid van de werknemers een stimulans wordt gegeven. Overige sterke punten zijn de inbedding van de milieutargets in (inter)nationale doelstellingen en de diverse jaaroverzichten, waardoor het verslag van de Gasunie over verschillende jaren goed te vergelijken is.

Heineken beste maatschappelijk verslag
Het duurzaamheidsverslag 2002/2003 van Heineken is als winnaar van de ACC Award, categorie beste maatschappelijk verslag uitgeroepen. Het verslag valt op door zijn goede structuur en is ondanks de veelheid aan behandelde onderwerpen goed leesbaar. Aan de rapportagegrondslagen is veel aandacht besteed. Verder wordt in het verslag aandacht besteed aan de dialoog met belanghebbenden. Bij de milieuprestaties worden de resultaten over het afgelopen verslagjaar genoemd en de toekomstige doelstellingen (tot 2006). De sociaal-ethische aspecten komen in het verslag ook ruim aan bod. Zo wordt ingegaan op de gevaren van alcoholgebruik. Over de economische prestaties zijn duidelijke overzichten opgenomen en aan risicomanagement wordt een aparte alinea gewijd.

Minder is beter
Vorig jaar heeft de jury geconstateerd dat de verslagen zeer veel tekst bevatten, waarbij de relevantie van de informatie voor de lezer nog wel eens uit het oog werd verloren. Bij de inzendingen voor de ACC Award 2004 blijkt dat een aantal bedrijven zich richt op een beperkt aantal thema’s. Dit komt de leesbaarheid van de verslagen zeker ten goede. De jury beveelt aan in het verslag de onderbouwing voor de gekozen thema’s uiteen te zetten en niet opgenomen informatie via internet te ontsluiten.

Europese prijs
De winnende verslagen van Gasunie en Heineken zullen worden genomineerd voor de European Sustainability Reporting Awards (ESRA) in respectievelijk de categorieën beste milieuverslag en beste maatschappelijk verslag. De uitreiking van deze prijs vindt plaats op 6 april 2005.