Reductie van CO2
In de vijf sectoren waarin Heijmans actief is, te weten Vastgoed, Woningbouw, Utiliteitsbouw, Techniek en Infra, speelt de CO2-reductie een steeds grotere rol. Specifiek de markten waarin Heijmans Infra zich begeeft vragen concreet om het verminderen van de emissie. Om deze reden wordt al geruime tijd op verschillende fronten gewerkt aan het reduceren van de CO2-uitstoot.

Doelstellingen 2009
Voor Heijmans Infra zijn voor 2009 kwantitatieve doelstellingen geformuleerd. Met als hoofddoel om de totale CO2-emissie met minimaal 5% te verminderen. Uitgangspunt hierbij was de CO2-footprint van 2008, die bestond uit een totale emissie van 76.980 ton.

Totale reductie CO2-emissie 5%

Scope 1: Wagenpark, gasverbruik en brandstof op bouwlocaties 6%

Scope 2: Elektriciteit, vliegreizen, zakelijke km’s privéauto’s 7%

Scope 3: Openbaar vervoer, woon-werk verkeer privéauto’s 1%

De organisatiegrens van Heijmans Infra en de emissie zijn gebaseerd op de systematiek die is opgenomen in de CO2-prestatieladder van ProRail. Deze systematiek volgt het Greenhouse Gas (GHG) protocol. Om energie- en CO2-reductie te waarborgen in de organisatie is een Energie Management Programma geïmplementeerd met taken en verantwoordelijkheden.

Prestaties eerste helft 2009
Halverwege het jaar is een voorlopige balans opgemaakt en lijkt een concrete vermindering zichtbaar. Na zes maanden bedraagt de CO2-emissie 34.564 ton*, een reductie ten opzichte van de eerste helft van 2008 (38.490 ton*) van 10%. Dit percentage is opgebouwd uit reductie in scope 1 (11%), scope 2 (5%) en scope 3 (14%). Het is mogelijk dat deze cijfers over een heel jaar gemeten afwijken, maar gezamenlijk wekken zij de verwachting dat het gestelde hoofddoel van 5% totaal dit jaar gehaald zal worden. Het grootste deel van de uitstoot viel onverminderd in scope 1 en betrof het wagenpark (met 8% afgenomen), het brandstofverbruik van de asfaltcentrales, de projecten en de kantoren. Het aantal asfaltcentrales is in 2009 teruggebracht naar 4 (voorheen 6).

Kijk hier voor het complete overzicht.

* Bij deze cijfers dient een paar kanttekeningen geplaatst te worden. Als eerste zijn enkele gegevens, zoals gas en elektriciteit van gebouwen, noodzakelijkerwijs gebaseerd op (50% van) bestaande jaargegevens uit 2008. Dit omdat de feitelijke realisatie in 2009 (nog) niet halfjaarlijks is geregistreerd. Ten tweede is niet bekend of de CO2-uitstoot evenredig over het jaar verdeeld is. Het is mogelijk dat de emissie in de eerste zes maanden jaarlijks hoger of lager ligt dan in de tweede helft van het jaar. Of zelfs incidenteel kan verschillen. In deze berekening is bij schattingen op basis van eerdere gegevens telkens uitgegaan van een 50-50 verdeling. Tot slot is de invloed van veranderende marktomstandigheden, omzet en bedrijfsvoering in deze cijfers niet zichtbaar. Het optimaal registreren en analyseren van actuele gegevens, in samenwerking met (energie) leveranciers is daarom als primaire doelstelling voor 2010 opgenomen.

Ambitie voor de toekomst
Duurzaamheid gaat verder dan het reduceren van de CO2-emissie. Heijmans wil in de breedte een vooraanstaande speler zijn. Bijvoorbeeld door het bundelen van interne en externe kennis en door het stimuleren van duurzame initiatieven. Verder gaan dan alleen duurzaam bouwen en het verminderen van milieubelasting: kijken naar het totale pakket van duurzaam ontwikkelen, realiseren en beheren. Heijmans wil daarbij een goede gesprekspartner zijn voor overheid, klanten, medewerkers en ketenpartners en wil een actieve rol spelen in de keten. Deze ambitie komt terug in concernbrede doelstellingen:

minder CO2-uitstoot en energieverbruik (oa via energiebesparingprogramma’s)

minder afval, betere afvalscheiding, méér recyclen

meer duurzaam hout toepassen en waar relevant FSC-activiteiten certificeren

in de hele keten voorbereidingen treffen voor de criteria voor ‘Duurzaam Inkopen’

een lerende organisatie scheppen, met kernwaarden als samenwerking, transparantie en veiligheid.

Consequenties
De richting die Heijmans op wil is duidelijk. De volgende stap is om, net als bij CO2-reductie, concrete duurzaamheidsdoelstellingen te formuleren. Met dit doel worden de mogelijke consequenties onderzocht en gekeken hoe specifieke doelen per sector geformuleerd en gekwantificeerd kunnen worden. Ondertussen zal Heijmans onverminderd doorgaan met het betrekken van medewerkers bij de gezamenlijke ambitie, en ruimte bieden voor goede ideeën en eigen initiatieven.