Schonere lucht, fors meer zelfgeproduceerde duurzame elektriciteit, minder afval, minder (drink)waterverbruik en minder klachten. Dat zijn de belangrijkste pluspunten van de Milieumonitor Moerdijk 2019 die onlangs is gepresenteerd.

De milieubelasting van het haven- en industrieterrein Moerdijk wordt continu gemeten aan de hand van zeven thema’s: energie, lucht, water, afval, geluid, natuur en klachten. De input is afkomstig van 19 grote bedrijven die jaarlijks een elektronisch milieuverslag (eMJV) moeten indienen. Ook gegevens van Brabant Water, het luchtmeetnet en overige partijen worden meegenomen. Een en ander wordt jaarlijks vastgelegd in de Milieumonitor, opgesteld door de werkgroep Milieumonitor. Daarvan maken de provincie Noord-Brabant, de gemeente Moerdijk en het Havenbedrijf Moerdijk onderdeel uit.

Elk jaar betere resultaten

Sinds de jaarlijkse milieumeting plaatsvindt, lukt het iedere keer weer om voor nagenoeg alle thema’s voorgaande jaren te verbeteren. Annemiek Govaart, adviseur Milieu en Duurzaamheid bij Havenbedrijf Moerdijk en contactpersoon van de werkgroep: “Als havenbedrijf willen tot de top van Europa horen als het gaat om duurzaamheid. Dat klinkt mooi, maar dat moet je ook waarmaken. De Milieumonitor en recent ook het opnieuw behalen van het PERS-certificaat laten zien dat het geen loze woorden zijn. Bij ons is een vliegwiel in gang gezet. Er gebeurt steeds meer qua duurzaamheid. Niet alleen meer bedrijven pakken het op, maar ook steeds intensiever. De urgentie is duidelijk en voor de bedrijven is het ook een goed verhaal richting klanten, medewerkers en de maatschappij.”

Wethouder Désirée Brummans van Moerdijk: “Primair is het de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven om tot betere milieuprestaties te komen. Als gemeente volgen we de ontwikkelingen op de voet. Ook in het belang van onze inwoners. Met het oog daarop is het goed te constateren dat er dit jaar wederom minder klachten zijn gemeld.”

Milieumonitor 2019: resultaten

Wat meteen in het oog springt in het recente rapport is dat de hoeveelheid zelfgeproduceerde duurzame elektriciteit met ruim 60% is gestegen. Ook 2018 liet al een aanzienlijke toename zien. Een resultaat dat nog meer aandacht verdient is de CO2-uitstoot. Die daalde in 2019 nauwelijks. De ambitie is om het haven- en industrieterrein richting 2030 te ontwikkelen naar energieneutraal.

Het rapport zelf heeft een vernieuwing ondergaan. Aan de hand van plaatjes laat het zich gemakkelijker lezen. Per thema is in één oogopslag te zien of 2019 beter of slechter scoorde dan voorgaande jaren. De rapportage Milieumonitor 2019 is hier te vinden, de bijlage hier.

De belangrijkste resultaten per thema:

– Energie: voor het tweede jaar op rij meer zelfgeproduceerde duurzame elektriciteit
In 2019 daalde de inkoop van elektriciteit met 14,2%. Dit komt vooral omdat de productie en het gebruik van zelfgeproduceerde duurzame elektriciteit met 61,5% steeg. Het grootste deel hiervan is te danken aan de stijging van het aantal zonnepanelen.

– Lucht: luchtkwaliteit verbetert en CO-emissie blijft gelijk
De uitstoot van CO2 door bedrijven veranderde in 2019 nauwelijks ten opzichte van 2018. Er is in 2019 sprake van een lichte daling van 0,02 miljoen ton ten opzichte van 2018 (-0,4%). De normen voor fijnstof (PM10), stikstofdioxide (NO2) en Benzeen zijn wederom niet overschreden. De gemeten waarden op de meetstations zitten zelfs ver beneden de Europese normen.

– Water: industrie- en drinkwater verbruik afgenomen
Ondanks toename van activiteiten en productie door bedrijven is het drinkwatergebruik afgenomen (-1,26% ten opzichte van 2018). Het verbruik van industriewater bleef gelijk. Uit de Milieumonitor blijkt dat er de afgelopen jaren niet alleen minder water wordt verbruikt, ook wordt er minder afvalwater geloosd en neemt bovendien de verontreinigingsgraad van het afvalwater af.

– Afval: afname van 52% van totaal geproduceerd afval
In 2019 is een zeer grote daling van geproduceerd afval zichtbaar. Bij bedrijven die verplicht een milieujaarverslag moeten maken, daalde de geproduceerde hoeveelheid afval met 52% ten opzichte van 2018 (hiervan is het grootste deel toe te schrijven aan één bedrijf). De afvoer van gevaarlijk afval naar het buitenland nam iets toe, de afvoer van gevaarlijk afval naar elders in Nederland daalde met ruim 20%.

– Geluid: de geluidbelasting blijft al jaren binnen de gestelde normen
De geluidbelasting van het haven- en industrieterrein Moerdijk richting de omliggende omgeving bleef in 2019, net als voorgaande jaren, binnen de grenzen van de gestelde norm.

– Natuur: bever heeft zijn intrede gedaan
De natuur in het haven- en industriegebied is verder verrijkt. De bever heeft zijn intrede gedaan als nieuwkomer en twee paar slechtvalken brachten meerdere jongen groot. Het broedsucces onder de meeuwen en scholeksters viel in 2019 tegen door de oprukkende vos en steenmarter. Ook hadden veel vogels in 2019 last van de aanhoudende droogte. Insecteneters zoals de veldleeuwerik leken wel goed te gedijen in de droge omstandigheden.

– Milieuklachten: lichte daling
In totaal zijn er in 2019 102 klachten gemeld die te maken hadden met haven- en industrieterrein Moerdijk. Dat is bijna 27% minder dan het jaar ervoor. Bijna de helft van de klachten gaat over geur.

“Tevreden”

“Alles bij elkaar kunnen we tevreden zijn”, zegt Annemiek Govaart. “Je ziet dat de bedrijven steeds duurzamer werken. Niet alleen omdat het moet, maar omdat ze zelf het belang inzien. Dat zie je goed terug bij de stijging van de zelf geproduceerde duurzame energie. Het terugdringen van CO2 blijft in cijfers nog wat achter. Maar het is zeker een onderwerp waar bedrijven mee bezig zijn. Neem de opvang en opslag van CO2. Daar zijn grote investeringen mee gemoeid en dat heeft zijn tijd nodig. Maar ik weet dat eraan wordt gewerkt. Dat hoor ik bij de industrietafels die we als havenbedrijf organiseren over de energietransitie.”