Duurzaamheid raakt aan alle aspecten van een bedrijf of organisatie. Hoewel het een paar jaar geleden misschien nog als een verplicht nummer werd gezien, is iedereen het er tegenwoordig wel over eens dat duurzaamheid een hoge(re) plaats op de bestuursagenda verdient. “De Raad van Bestuur bepaalt het kader waarbinnen economisch en ecologisch verantwoorde maatregelen worden genomen” zegt Hajo Jansen, Regional Vice President West-Europa van de wereldwijde corporate governance dienstverlener Diligent. “Daarbij is het de kunst om de juiste speerpunten te kiezen, rekening houdend met wettelijke verplichtingen en eventuele stimuleringsmaatregelen. Modern Governance helpt daarbij.”

ESG-prikkel kan helpen

“Uit onderzoek van Diligent blijkt dat vorig jaar bij 58 procent van de Nederlandse beursgenoteerde bedrijven het presteren op ‘ESG-criteria (Environmental, Social, Governance)’ als onderdeel van de beloningsstructuur van bestuurders opgenomen” aldus Jansen. “Dat betekent een extra stimulans voor directies en leden van de Raad van Bestuur om betere resultaten te halen op het gebied van sociale en milieutechnische duurzaamheid. En, het mes snijdt aan twee kanten” zo vervolgt Jansen:  “Onderzoek van BlackRock in de Verenigde Staten laat zien dat er in toenemende mate een positieve relatie is tussen het effectief management van ESG-factoren en lange termijn waarde creatie van een onderneming[1]. Met andere woorden; betere sturing op ESG-factoren levert betere (financiële) resultaten voor het bedrijf.”

Sociale en Milieutechnische duurzaamheid

Onder de term ‘duurzaamheid’ vallen tal van onderwerpen. Vaak wordt in Nederland het eerst gedacht aan milieu gerelateerde zaken en wordt ‘sociale duurzaamheid’ over het hoofd gezien. Beide aspecten zijn echter belangrijk; in de Bestuurskamers moet zowel aandacht zijn voor het milieu als voor mede­werkers, klanten en andere mensen in de productieketen.

Bij sociale duurzaamheid wordt gekeken of producten en diensten bijdragen aan het welbevinden van medewerkers en klanten. Duurzame inzetbaarheid is een actueel thema, ook vanwege de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd tot boven de 67 jaar. Kan een medewerker zijn hele werkzame leven blijven functioneren in dezelfde functie of is bijscholing of omscholing een betere optie? Daarnaast zijn onderwerpen als vitaliteit, diversiteit en gelijke kansen voor mensen met een andere achtergrond of met een afstand tot de arbeidsmarkt, relevant in het kader van sociale duurzaamheid, net zoals thema’s als kinderarbeid en arbeidsomstandigheden bij toeleveranciers.

Op milieugebied is het zuinig omgaan met grondstoffen, energie en water een belangrijk speerpunt. Door efficiëntere productieprocessen, isolatie van gebouwen en door meer gebruik te maken van zonne- en windenergie, kan het energiegebruik flink worden teruggedrongen. Regenwater kan worden opgevangen en gezuiverd, en proceswater kan minder vervuild worden teruggebracht in het riool. Zo zijn er nog talloze maatregelen die genomen kunnen worden om duurzaamheid te bevorderen. Maar wordt er vanuit de bestuurskamer ook op aangestuurd dat ze worden genomen.

Modern Governance

Diligent, leverancier van corporate governance-software, ondersteunt inmiddels meer dan 65 procent van de AEX-bedrijven en 37 procent van de Euronext op het gebied van Modern Governance. Hiermee verkrijgen zij inzicht in de relevante feiten vanuit een wetgevings- en nalevingsperspectief en kunnen bestuurders op basis daarvan de beste keuzes maken voor hun bedrijfsdoelstellingen.

[1] BlackRock’s Sustainable Investing team