Op dit moment beschikt ruim 40% van de bedrijven over een dergelijke code. Over drie jaar zal bijna 70% van de ondernemingen een gedragscode hebben. In de gedragscode is met name vastgelegd wat wel en niet is toegestaan op het gebied van geschenken, omgangsvormen, bedrijfseigendommen, geheimhouding en het gebruik van internet en e-mail op het werk.

Dit blijkt uit onderzoek van KPMG, VNO-NCW Noord en de drie Noordelijke Kamers van Koophandel onder ruim 200 bedrijven in Groningen, Friesland en Drenthe. Iets meer dan de helft van de bedrijven blijkt inmiddels over een vertrouwenspersoon te beschikken, bij wie incidenten met betrekking tot omgangsvormen kunnen worden gemeld. Daarnaast kent bijna 25% een intern meldpunt voor incidenten.

Naast de eigen werknemer besteden de bedrijven steeds meer aandacht aan andere stakeholders, zoals toeleveranciers en de omgeving. Bij het zaken doen met andere bedrijven vormt transparantie van de bedrijfsvoering bij de zakenpartner een belangrijke voorwaarde. Zestig procent van de bedrijven geeft aan dat dit een belangrijke voorwaarde is. Daarnaast besteedt de helft van de ondernemingen extra aandacht aan de communicatie met de omgeving, periodiek via verslagen, incidenteel bij ongevallen.

Volgens dr. M. Kaptein van KPMG Ethics & Integrity Consulting is een gedragscode voor veel bedrijven een noodzakelijk instrument om medewerkers bewust te maken van de integriteits- en bedrijfsrisico’s, bijvoorbeeld bij gebruik van e-mail en internet. Kaptein: -Een gedragscode met louter verbodsbepalingen wordt echter door medewerkers al snel opgevat als een motie van wantrouwen en een stok waarmee gemakkelijk kan worden geslagen. Door medewerkers bij het opstellen van de gedragscode al snel te consulteren, wordt een deel van deze misvattingen ondervangen. Door naast harde regels de medewerkers ook in positieve zin op hun eigen verantwoordelijkheid te wijzen, wordt een groter draagvlak voor een gedragscode gecreëerd.”

Bijna de helft van de ondernemingen in de drie noordelijke provincies vindt dat maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderend werkt voor het imago van de onderneming en dat het leidt tot een grotere betrokkenheid van de medewerkers. Vier van de tien bedrijven vinden bovendien dat maatschappelijk verantwoord ondernemen tot minder fricties met de omgeving leidt. Bijna alle bedrijven ontplooien een of meer maatschappelijke activiteiten. Dit uit zich met name in sponsoring en donatie en het vervullen van nevenfuncties.