Hoe maak je duurzame prestaties op landbouwbedrijven meetbaar en hoe kun je daar op sturen? Daarvoor wordt een systeem van kritische prestatie indicatoren (kpi) ontwikkeld met verschillende partijen. Een gezamenlijke taal en kader is belangrijk om met gebieds- en keten partijen samen te werken. WUR, Louis Bolk Instituut, Universiteit Leiden en adviesbureau Boerenverstand publiceren gezamenlijk een white paper waarin deze gemeenschappelijke taal en kader worden gepresenteerd. Het biedt een overzicht van doelen, definities, randvoorwaarden en vervolgstappen voor de ontwikkeling van een landelijk kpi-systeem.

Duurzaamheidsmaatregelen in de landbouw worden vaak aangestuurd vanuit afzonderlijke beleidsdossiers (minder stikstof, minder broeikasgassen, duurzamer bodembeheer, schoner water, meer biodiversiteit, gezondere dieren) waarbij het ontbreekt aan integraliteit en lange termijn doelsturing. Daarbij is de huidige economische realiteit dat betere prestaties op duurzaamheid niet altijd worden beloond.

Dit maakt dat er zowel vanuit beleid, keten als de sector behoefte is aan een integrale set van doelen en kpi’s waar boeren aan kunnen bijdragen: via een systematiek waarin alles bij elkaar komt. Er zijn al verschillende initiatieven in de keten en in regio’s om een dergelijke systemen te ontwikkelen. In opdracht van LNV wordt verkend of er een kpi-systeem ontwikkeld kan worden dat landelijk en door verschillende sectoren toegepast kan worden. Daarbij wordt voortgebouwd op de bestaande kennis en initiatieven van gebruik van kpi’s in de landbouw.

De kpi’s worden de komende maanden besproken in verschillende gebieden en medio 2022 wordt een kpi-systematiek opgeleverd.

Meer informatie is te vinden in de white paper ‘Integraal sturen op doelen voor duurzame landbouw via kpi’s‘.