Op 1 juni 2023 stemde het Europees Parlement in met de Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Deze richtlijn verplicht grote ondernemingen om de negatieve impact van hun activiteiten op mensenrechten en het milieu te identificeren en waar nodig te voorkomen, beëindigen of te verminderen. Gerard Jong, consultant bij Charco & Dique (onderdeel van ProjectiveGroup), vertelt meer over de nieuwe richtlijn.

Doel CSDDD

De CSDDD moet zorgplichten (due diligence) in de waardeketen verder verduidelijken en versterken. Het doel is om de waarborging van mensenrechten te versterken, milieuschade te beperken en de opwarming van de aarde en klimaatverandering tegen te gaan.

De CSDDD legt vergaande verplichtingen op aan ondernemingen die in scope zijn. Het is daarom van belang om op tijd bekend te raken met de verplichtingen en goed te begrijpen hoe deze in uw bedrijfsvoering doorwerken. Niet-naleving kan immers hoge kosten en ernstige reputatieschade met zich meebrengen.

Scope

De CSDDD is enkel van toepassing op grote ondernemingen. De EC schat het toepassingsgebied van de voorgestelde richtlijn op ongeveer 13.000 EU-ondernemingen en 4.000 ondernemingen uit derde landen. Eerst wordt een zogenaamde ‘introductieclausule’ geïntroduceerd. Vanaf 3 jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn zullen de regels van toepassing zijn op zeer grote ondernemingen met meer dan 1.000 werknemers en een wereldwijde netto-omzet van € 300 miljoen. Ook niet-EU-ondernemingen die een netto-omzet van € 300 miljoen in de EU hebben gegenereerd hebben met deze termijn te maken.

Daarna zal de richtlijn van toepassing worden op ondernemingen die gedurende twee opeenvolgende boekjaren een bepaald aantal werknemers en netto-omzet overschrijden. MKB-ondernemingen vallen niet onder het richtlijnvoorstel. Wel kunnen zij indirect te maken krijgen met deze wetgeving als zij onderdeel zijn van de waardeketen van een onderneming die wel onder het bereik van de richtlijn valt.

Hoe nu verder?

Op 1 juni 2023 stemde het Europees Parlement in met de voorliggende tekst van de CSDDD. De wetgevende organen van de EU kunnen nu van start gaan met de onderhandelingen om tot een definitieve tekst te komen voor de CSDDD.

Het is vrijwel zeker dát er een richtlijn zal worden geïntroduceerd die due diligence verplichtingen voorschrijft voor ondernemingen. Echter, de precieze vorm hiervan blijft nog wel even onzeker vanwege de uiteenlopende visies over due diligence en de invulling daarvan. Omdat met veel belangstelling wordt uitgekeken naar de definitieve tekst van de CSDDD zal het wetgevingstraject naar verwachting eind 2023, begin 2024 worden afgerond. Eenmaal aangenomen, hebben lidstaten twee jaar de tijd om de richtlijn om te zetten in nationaal recht.

Gerard Jong, consultant bij Charco & Dique